SPAP II i III

Search our Site

PODRŠKA PROCESU STRATEŠKOG PLANIRANJA U MUP-U

 

Specifična svrha ovog projekta je da pruži podršku i izgradi kapacitete novog sektora odgovornog za EU integracije i strateško planiranje, a posebno kada je u pitanju njegova uloga pružanja podrške svim odeljenjima MUP-a u razvoju i koordinaciji strateških procesa.  

Biće podržane sledeće komponente:

1. Podrška predstavniku MUP-a u njegovoj/njenoj ulozi u implementaciji  Nacionalnog akcionog plana za rezoluciju Saveta bezbednosti UN 1325 od 2016-2020. Posao podrazumeva sprovođenje analize dosadašnjih postignuća u cilju daljeg planiranja. Takođe, postoji potreba uključivanja organizacija civilnog društva u ovaj proces. Postoji dalja potreba razvoja mehanizma za monitoring implementacije NAP-a koji bi bio jednostavan za korišćenje i usmeren ka rezultatima.

2. Izgradnja kapaciteta Novog sektora kako bi podržao proaktivni pristup u strateškom planiranju i implementacionim procesima u MUP-u.  

3. Unapređenje budućeg sistema treninga i karijernog napredovanja u partnerstvu sa švedskom policijom i evropskim univerzitetima kako bi obezbedili modernu reformu edukacija.

4. Podrška razvoju kapaciteta u MUP-u kada je u pitanju implementacija EU akcionog plana i podrška pregovaračkoj grupi za poglavlje 24 – izgradnja kapaciteta. Podrška švedske policije će doprineti programu strateškog menadžmenta MUP-a i izgradnji kapaciteta za EU integracije. Rukovodilac programa blisko sarađuje sa kabinetom MUP-a i osobljem koje je uključeno u procese.

SPAP III

Komponenta strategije SPAP III programa je zasnovana na iskustvima iz programa SPAP II i usmerena je ka pružanju podrške u važnim procesima koji su u vezi sa starteškim planiranjem u MUP-u, obezbeđivanju i korišćenju pomoći EU za reform i razvoj policije, kao i za čitav spektar pomoći kada je u pitanju uloga MUP-a kao vodeće institucije po pitanju ispunjavanja obaveza iz Poglavlja 24, ali isto tako kao institucije koja je uključena u 17 drugih pregovaračkih grupa sa specifičnim odgovornostima.

Web sajt je finansiran iz Programa ”Podrška razvoju kapaciteta strateškog
upravljanja i evropskih integracija u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije”

znswedznmupznimg