SPAP II i III

Search our Site

 

RODNA AGENDA U MUP REPUBLIKE SRBIJE

Uspešnost sprovođenja rodne komponente u okviru projekata prethodnog programskog ciklusa podrške Švedske reformskim procesima u MUP Republike Srbije /2012-2014/, je bilo kvalitetno polazište za dalje planiranje aktivnosti na implementaciji politike rodne ravnopravnosti u rad policije Srbije, jer su stvoreni uslovi da se iz faze obuke i izgradnje kapaciteta pojedinca pređe na stvarne promene politika i izgradnju institucije u tom pravcu.

S toga je u novom programskom ciklusu /2016-2018/, koji je utoku, kroz Projekat „Razvijanje rodne agende u MUP Republike Srbije“ postavljen znatno viši i konkretniji cilj – da se iz strateškog pristupa rodnim pitaniima pređe na konkretnu, praktičnu i merljivu primenu politike rodne ravnopravnosti koja pretpostavlja uklanjanje faktičkih i formalnih prepreka za veće uključivanje i zadržavanje žena na policijskim poslovima, kako bi se, u perspektivi, obezbedili:

  • adekvatna rodna zastupljenost na svim nivoima (činovi, zvanja, specijalnosti) u skladu sa zastupljenošću žena u radno sposobnom stanovništvu
  • kvalitetni razvoj policije kao organizacije koja prepoznaje i adekvatno  odgovara na različite bezbednosne izazove za žene i muškarce u društu.

Projekat „Razvijanje rodne agende u MUP 2016-2018“  je, s toga, u potpunosti fokusiran na razvijanje i implementaciju procedura i politika koje osiguravaju zadržavanje žena na policijskim poslovima  i  prevazilaženje postojećih formalnih prepreka za napredovanje žena u policiji, kao i prepreka koje proizilaze iz policijske kulture.

Ovaj opšti cilj će biti dostignut kroz realizaciju aktivnosti u okviru 4 podcilja:

  • Primena politike uvažavanja različitosti i jednakih mogućnosti u okviru sistema upravaljanja ljudskim resursima, sa akcentom na jednake mogučnosti za žene.

To podrazumeva praktičnu i merljivu implementaciju rodnih inicijativa u sve faze procesa upravljanja ljudskim resurima (regrutacija, selekcija, karijerni razvoj, zadržavanje i napredovanje na svim pozicijama i sprecijalnostima u policiji, edukacija i rukovođenje) u policiji Srbije, kako bi se uklonile ili umanjile postojeće, prepoznate prepreke koje nesrazmerno opterećuju napredovanje žena u policiji, što će, za razliku od do sada uvedenih ad hoc rešenja, omogućiti sistemsku, institucionalnu, a time i održivu  primenu politike jednakih šansi u policiji i u perspektivi dovesti do većeg učešća i značajnije uloge žena na svim policijim poslovima, uključujući i rukovodeće pozicije.

Osnovna pretpostavka za realizaciju ovog cilja, jeste izrada dokumenta o vrednosnoj orijentaciji /politike/ MUP Republike Srbije sa konkretnim planom mera za integraciju politike jednakih  šansi u sve funkcije upravljanja ljudskim resursima u policiji kako bi se unapredilo regrutovanje, zadržavanje i mogućnost napredovanja žena na policijskim poslovima, kao i indikatorima i instrumentom za praćenje napretka u svim fazama karijernog razvoja žena na policijskim poslovima, saglasno definisanim indikatorima.

Dizajn integracije politike jednakosti u sistem upravljanja ljudskih resursa kroz definisanje merljivih i konkretnih mera baziran je na rezultatima obimnog i sveobuhvatnog, kvalitativnog i kvantitativnog istraživanja o preprekama za regrutovanje, zadržavanje i napredovanje žena na policijskim poslovima koje je 2016. godine, sprovedeno u MUP Republike Srbije kao i primerima dobre prakse i iskustvima u primeni ove politike u policijama Švedske, Holandije, Slovenije i drugim zemljama Evrope i sveta.

  • Primena politika i struktura koje obezbeđuju prevenciju i odgovor na slučajeve rodno zasnovane diskriminacije i seksualnog uzemiravanja žena i muškaraca  zaposlenih u MUP Republike Srbije i Direkciji policije.

Polazeći od toga da je rodna diskriminacija, uključujući i seksualno uznemiravanje na radnom mestu, jedna od glavnih prepreka za zadržavanje žena na policijskim poslovima, dizajniranje novih ili unapređenje postojećih struktura i procedura koje treba da obezbede efikasnu zaštitu i odgovor na ove oblike diskriminacije koje nesrazmerno pogađaju žene u odnosu na muškarce u policiji, jedan je od očekivanih ishoda ovog Projekta, koji treba da podrži ostvarenje opšteg cilja.

Dizajniranje novih ili unapređenje potojećih internih mehaizama prevencije i reakcije na ove slučajeve zasnovano je na rezultatima kvalitativne analize postojećih internih politika, procedura i mehanizama prevencije i  zaštite od rodno zasnovane diskriminacije i seksualnog uznemiravanja u policiji Srbije, prepoznatih preklapanja i razloga neefikasnosti i datim preporukama za prevazilaženje uočenih problema kao i na sagledavanju naučenih lekcija i uvida u primere dobre prakse stranih policija.

Dizajn novih rešenja podrazumeva razvijanje efikasnih procedura i mehanizama sa jasnim mandatom zaštite od rodno zasnovane diskriminacije i seksualnog uznemiravanja /definisane odgovornosti i kompetencije različitih aktera -mehanizama za prevenciju i zaštitu / u policiji Srbije, kao i razvijanje, usvajanje i primenu programa podizanja kapaciteta uspostavljenih internih mehanizama zaštite kao i zaposlenih o rodnoj ravnopravnosti i zaštiti od diskriminacije, kroz izradu akta o postupanju u ovim slučjevima i priručnika za obuku internih mehanizama kao i zaposlenih i rukovodilaca o prevenciji i zaštiti od ovih oblika diskriminacije na radnom mestu, što će obezbediti obaveznost i transparentnost procedura i mehanizama postupanja, kao i da edukacija o ovim pitanjima postane integrativni deo obuke kako rukovodilaca tako i svih zaposlenih u MUP Republike Srbije.

Rezultati sprovedenenih analiza i istraživanja u MUP Republike Srbije, su potvrdili da nije dovoljno da se unaprede postojeće formalne politike upravljanja ljudskim resursima kako bi se obezbedile jednake mogućnostti za žene i muškarce u policiji, već  da se moraju preduzeti i mere na uklanjanju neformalnih prepreka i barijera koje proizilaze i organizacione kulture, kroz rad sa rukovodiocima i liderima u policiji, kao nosiocima napretka i razvoja organizacije, ali i stvaranje mogućnosti za umrežavanje i osnaživanje žena u policiji. S toga su druga dva podcilja Projekta fokusirana na:

  • Uspostavljanje Asocijacije/Mreže žena policajaca, kako bi se čuo glas zaposlenih žena u MUP i imao uticaja na donošenje odluka koje se tiču poslovnih procesa u MUP  i poslova policije uopšte

Osnaživanje žena, kroz bolju informisanost o svim procesima koji se odvijaju u policiji, posebno reforskim i značajnim za njihov položaj i napredovanje u službi; bolju međusobnu komunikaciju i pružanje podrške i pomoći u prevazilaženju konkretnih problema koji nesrazmerno pogađaju žene u policiji; organizovanje konkretnih programa podrške i pomoći kako bi se što bolje pripremile da sa jednakim šansama konkurišu i jednako kvalitetno obavljaju sve policijske poslove kao i muške kolege; ostvarivanje uticaja na donosioce odluka da uvek u fokusu imaju i potrebe žena;  organizovanje dodatne edukacije; promociju žena u policiji koje doprinose kvalitetu policijskog rada i odgovora na sve bezbednosne izazove, biće podržano  uspostavljanjem Asocijacije/Mreže žena u MUP Republike Srbije i njenim radom u skladu sa definisanom vizijom, misijom i ciljevima Asocijacije, kao i utvrđenim modelom rada i interne i eksterne  komunikacije.  

Asocijacija/Mreža žena u MUP Republike Srbije će biti organizovana i funkcionalno uspostavljena kao podrška i pomoć ženama u MUP u skladu sa najboljom praksom sličnih asocijacija uspostavljenih u policijama mnogih zemalja Evrope i sveta.

  • Visoki rukovodioci su spremni i kompetentni da budu lideri u impelentaciji različitosti i jednakih mogunosti u policiji

Osnovna pretpostavka integracije reformskih procesa za unapredjenje funkcionisanja i efikasnosti rada policije je spremnost i kompetentnost rukovidilaca da razumeju i prihvate nove modele rada i prilagode ih glavnim ciljevima organizacije. S obzirom da je prihvatanje i implementacija politike rodne ravnopravnosti i jedakih šansi pretpostavka razvoja i unapređenja svake organizacije, pa tako i policije, kroz projektne aktivnosti će se unaprediti kompetencije i veštine visokih rukovodilaca u Direkciji policije koje obezbeđuju da u proces rukovođenja i upravljanja, kroz svakodnevni rad, implementiraju politiku uvažavanja različitosti i jednakih mogućnosti u policiji, čime će ne samo unaprediti potencijal sopstvene organzacije već i doprineti boljem odgovoru na raličite bezbednosne izazove za žene i muškarce u društvu.

U tom cilju, biće primenjen specifičan model podučavanja –edukacije /тзв. Gender Coach Programme visokih rukovodilaca o integraciji rodne perspektive u rad policije, koji se već duže sprovodi u policiji i drugim institucijama Kraljevine Švedske i podrazumeva mogućnost dobijanja saveta jedan na jedan i podrške od eksperta za rodna pitanja za implementaciju rodne perspektive u svakodnevni policijski rad, kroz sve funkcije rukovođenja i upravljanja, u skladu sa delokrugom rada njegove organizacione jedinice. Pored sticanja neophodnih znanja iz ove oblasti, kao i specifičnih alata za transfer znanja u praksu,visoki rukovodioci će stečena znanja i neposredno implementirati u organizacionoj jedinici kojom rukovode /kroz Individualni plan implementacije/ i obezbediti rodnu perpektivu u okviru aktivnosti koju ta jedinica sprovodi saglasno delokrugu rada. To će obezbediti da rukovodioci unaprede potencijal svoje organizacione jedinice davanjem jednakih šansi ženama i muškarcima, što će istovremeno, doprineti efikasnijem radu policije i odgovoru na različite potrebe žena i muškaraca u društvu.

Sprovođenje ovog Programa koji predstavlja ekskluzivnu priliku za visoke rukovodioce da razviju svoje kompetencije i kapacitete za sprovoššenje politike jednakosti, obezbediće i da se naučene lekcije i dobra praksa iskoriste za edukaciju ostalih rukovodilaca i svih zaposlenih u MUP  - odnosno biće osnov za razvijanje programa edukacije rukovodilaca u skladu sa novim funkcijama upravljana ljudskim resursima i novim modelom karijernog razvoja i napredovanja u policiji Srbije.

SPAP III

Program SPAP III će nastojati da širi principe rodne ravnopravnosti i antidiskriminacije unutar MUP-a, da dalje radi na osnaživanju funkcija ljudskih resursa, nastoji da ženama u policiji da veću snagu u borbi za njihova prava i da implementira afirmativne mere za veću regrutaciju žena  i napredovanje unutar sistema policije. Nastaviće se i proširiti obuka visokih rukovodilaca za pitanja rodne ravnopravnosti i nastaviti na osnaživanju unutrašnjih kapaciteta za ,,gender coaching”.  Program SPAP III će pružiti dalju podršku kreiranju dodatnih uslova za primenu politika jednakih mogućnosti u MUP-u osnaživanjem institucionalnih kapaciteta za poštovanje principa nediskriminacije i principa rodne ravnopravnosti unutar MUP-a ali isto tako i kada je u pitanju policijski tretman građana i bezbeđivanje jednake zaštite građanskih i ljudskih prava.

 

Web sajt je finansiran iz Programa ”Podrška razvoju kapaciteta strateškog
upravljanja i evropskih integracija u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije”

znswedznmupznimg