SPAP II i III

Search our Site

RAZVOJ FORENZIKE I FORENZIČKE OBRADE LICA MESTA

U okviru Švedsko – Srpskog policijskog saradničkog programa u toku je realizacija projekta „Razvoj forenzike i forenzičke obrade lica mesta 2016 – 2018 – SweSe III“. Prvi od dva cilja projekta je podizanje nivoa forenzičke obrade lica mesta kod krivičnih dela iz oblasti polnih slobada i oblasti protiv braka i porodice (nasilje u porodici), dok je drugi cilj projekta nastavak na uspostavljanju sistema kontrole kvaliteta kod forenzičke obrade lica mesta krivičnog dela u celini (proces koji je započet još u predhodnom projektu i koji je nastavljen ovim projektom).

Između Švedske policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije već duži niz godina postoji bilateralna saradnja. U periodu od 2004 godine do 2008 godine Nacionalni kriminalističko-tehnički centar je uspešno sproveo projekat „Napredna forenzička obrada lica mesta krivičnog dela - SweSe I” u saradnji sa Švedskom policijom, a koji se ticao uspostavljanje edukacije za naprednu forenzičku obradu lica mesta krivičnog dela, kao i opremanja forenzičkih jedinica u MUP-u savremenom opremom.

U periodu od 2010 godine do 2014 godine Nacionalni kriminalističko-tehnički centar je takođe uspešno sproveo projekat „Uspostavljanje centra za forenzičku obuku u sklopu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije – SweSe II” koji deluje u okviru saradničkog programa između MUP-a Republike Srbije i Švedskog nacionalnog policijskog odbora (SNPB), a u saradnji sa Kriminalističko Policijskom Akademijom.


U skladu sa aktivnostima predviđenim projektnim dokumentom tim odabranih policijskih službenika NKTC-a zajedno sa predstavnicima švedske policije i predstavnicima nevladinih organizacija pripremaju i sprovode seminare-radionice na teritoriji celog ministarstva u cilju prezentovanja i upoznavanja sa sledećim:

- osnovni pojmovi; pol i rod, rodna ranopravnost
- međunarodni i nacionalni pravni okvir vezan za rodnu ravnopravnost
- statistički pokazatelji o položaju žena u društvu
- bitnost teme rodne ravnopravnosti u sektoru bezbednosti
- nasilje u porodici – iskustva švedske policije
- krivična dela protiv polnih sloboda i nasilje u porodici; analiza i statistika našeg ministarstva
- forenzička psihologija; prvi kontakt i razgovor sa žrtvom silovanja
- postupanje Centra za socijalni rad kod nasilja u porodici
- demonstracija novih metoda kod forenzičke obrade lica mesta
- forenzička obrada lica mesta kod krivičnog dela silovanja – demonstracija forenzičke opreme
- zakon o krivičnom postupku – uloga aktera u istražnom postupku

Svi učesnici seminara dobijaju osnovna plastificirana uputstva o metodologiji postupanja kod sledećih elemenata bitnih za forenzički tretman:

- Uputstvo o postupanju sa biološkim tragovima na licu mesta
- Uputstvo o kvalitetnoj forenzičkoj obradi lica mesta kada su u pitanju krivična dela iz oblasti protiv polnih sloboda i nasilja u porodici
- Metodologija fotografisanja povreda na žrtvama rodno zasnovanog nasilja
- Preporuka zdravstvenom osoblju o postupanju u slučajevima rodnog i seksualnog nasilja
- Toksikološko postupanje kod dlake
- Toksikološko postupanje kod krvi
- Toksikološko postupanje kod urina
- Uputstvo policijskim službenicima za uspostavljanje prvog kontakta sa žrtvama seksualnog zlostavljanja

Kriminalistički tehničari iz Policijskih uprava na seminaru dobijaju po nekoliko Sex Crime Kit –ova koji služe za izuzimanje tragova sa žrtve kada je u pitanju seksualno nasilje, i koje ,u skladu sa uputstvom, predaju zdravstvenom centru u kojem se pregleda žrtva.

Projektom je predviđena i nabavka specifične opreme koja treba da u velikoj meri doprinese kvalitetnijem tretmanu lica mesta kod krivičnih dela rodnog i seksualnog nasilja. Oprema će, između ostalog, obuhvatiti i sledeće:

- Fotooprema – fotografisanje zatečenog stanja i tragova na licu mesta
- Računari sa štampačima – dokumetnovanje zatečenog stanja na licu mesta
- Razna vrsta forenzičke opreme potrebna za izazivanje, fiksiranje i transport tragova zatečenih na licu mesta
- Rekonstrukcija i opremanje intervju soba u svakoj od 27 policijskih uprava našeg ministarstva


Na seminarima uzimaju učešće predstavnici sudova i tužilaštva, zdravstvenih ustanova, centara za socijalni rad, policije iz Švedske i Srbije (kriminalistički inspektori, uniformisani policajci, kriminalistički tehničari – forenzičari), kao i nevladine organizacije koje se bave problematikom rodno zasnovanog nasilja.

Svi učesnici nakon završetka seminara dobijaju sertifikat o učešću


SPAP III

Program SPAP III će raditi na izgradnji kapaciteta i obuci za žene policajce koje će biti u prvom kontaktu sa žrtvama u slučajevima rodno zasnovanog i seksualnog nasilja. Cilj seta aktivnosti koje su planirane jeste da se postoji najmanje po jedna obučena policijska službenica u svakoj područnoj policijskoj upravi(27).
Komponenta forenzike će nastaviti da osnažuje multisektorsku saradnju u cilju obezbeđivanja i očuvanja bioloških i drugih tragova u slučajevima rodno zasnovanog nasilja, kako bi se postiglo da ovo bude relevantno i prihvatljivo kao sudski dokaz . Ove aktivnosti uključuju dalju obuku sudija i tužilaca, saradnju sa centrima za socijalni rad i nevladinim organizacijama kao is a predstavnicima zdravstvenog sektora. Program SPAP III će dalje biti fokusiran na saradnju između forenzičkih policajaca i zdravstvenih radnika i ustanova – obezbeđivanje obuka, operativnih procedura i materijala za omogućavanje ispravne istrage, prikupljanje i očuvanje tragova i dokaza u slučajevima silovanja i seksualnih napada.

 

Web sajt je finansiran iz Programa ”Podrška razvoju kapaciteta strateškog
upravljanja i evropskih integracija u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije”

znswedznmupznimg