Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

PRVA KOMPONENTA - STRATEGIJSKI MENADŽMENT

STRATEGIJSKI MENADŽMENT je fokusirana na povećanje kapaciteta i izgradnju sistema (poslovnih procesa) za strateški menadžment  po dubini strukture Ministarstva , od područne policijske uprave i njihove upravljačke strukture, logistike i sektora analize.  Ova komponenta je fokusirana na sledeće očekivane rezultate:

• Povećanje kapaciteta Direkcije policije Ministarstva unutrašnjih poslova (na osnovu modela strateškog planiranja)  
• Direktna ekspertska podrška u daljim organizacionim promenama u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Direkciji policije  
• Razvoj strateških dokumenata kroz analizu i sačinjavanja nacrta strateških dokumenata kao što su Strateški plan Direkcije policije i  Strategije upravljanja ljudskim resursima;

 

1. KOMPONENTA  - AKTIVNOSTI

1.1.1 – Analiza trening potreba
Eksperti su obavili intervjue sa Direkcijom policije, Sektorom za međunarodnu saradnju, EU i planiranje i Sektorom za ljudske resurse i kreirali dokument trening potreba 7.juna 2016.

1.1.2 –Kurs opšteg menadžmenta
Kurs opšteg menadžmenta za do 150 predstavnika MUP-a je počeo da se sprovodi u aprilu 2017. Kurs održava kompanija Sofreco koja je izabrana kroz tendersku proceduru. Prvi kurs je održan u aprilu , a drugi u maju 2017. Biće održano ukupno 6 kurseva do kraja novembra 2017.

1.1.3  Аnaliza obrazovnih potreba specifičnih kurseva
Predstavnici srednjeg i višeg menadžmenta u Sektoru ljudskih resursa pohađaju on line specijalne kurseve Ljudskih resursa i organizacionog razvoja koji se sprovode kroz CIPD akreditovani program (Chartered Institute for Personnel Development).

1.1.4 Specijalistički kursevi upravljanja za policiju
Specijalizovani kursevi upravljanja za policiju za do 100 predstavnika MUPa je počeo da se sprovodi u martu 2017. Kusr sprovodi kompanija Exemplas  koja je izabrana kroz tenderski process. Planirano je da se održi ukupno osam kurseva do kraja oktobra 2017.
Nezavisna evaluacija programa
Ova aktivnost je predviđena na kraju projektnog ciklusa.

Aktivnost 1.2.1 - Podrška organizacionalnoj promeni i restrukturiranju
Stručni seminar na temu menadžmenta ljudskih resursa i organizacionog razvoja u javnoj administraciji je održan početkom decembra 2016. Sa fokusom na razmenu iskustava i praktično rešavanje tema i izazova menadžmenta ljudskih resursa i srodnih tema u okviru inicijative za reform javnog sektora u jugoistočnoj Evropi.   

Delegacija MUP-a je posetila Republiku Sloveniju u decembru 2016. U cilju razmene informacija i iskustava između dve policije u oblasti menadžmenta ljudskih resursa sa fokusom na modele procene u Ministarstvu i Policiji.

Funkcionalna analiza Direkcije policije i regionalnih policijskih stanica je u toku. Ova funkcionalna analiza treba da za rezultat ima preporuke za novu organizacionu strukturu Direktorijata policije.

Novi model procene kao deo ukupnog reformskog procesa u MUP-u u oblastima strateškog menadžmenta je završen i eksperti kreiraju predlog priručnika za upotrebu i implementaciju Sistema procene koji je usvojen od strane MUP-a  

Katalog poslova je završen i usvojen od strane MUP-a.

Opisi poslova – ekspertska podrška je u toku.

Hardverska oprema je nabavljena kao podrška aktivnostima 1.2.1 imajući u vidu da će novi document o sistematizaciji biti kreiran u okviru novog SAP ERP HCM softvera koji je nabavljen kroz aktivnost 1.2.5

Aktivnost 1.2.2 - Podrška novom modelu PPU

Aktivnost 1.2.3 – Podrška jačanju funkcije kontrole i evaluacije
Eksperti su kreirali nacrt vodiča za funkciju kontrole i evaluacije. Predstavnici odeljenja za Strategije i razvoj su učestvovali u studijskoj poseti Ministarstvu unutrašnjih poslova Nemačke.

Aktivnost 1.2.4 – Podrška razvoju inspekcijske službe na nivou sedišta MUP-a
Međunarodni ekspert je angažovan za rad na predlogu u vezi sa uspostavljanjem relevantmog modela službe Generalnog inspektorata u MUP-u.

Aktivnost 1.2.5 – Nabavka IT hardverske i softverske opreme
SAP time menadžment modul je nabavljen i zajedno sa već uspostavljenim recruitment modulom i ključnim HR modulima obezbediće MUP-u savremen, fleksibilan, integrisan, proširen novi system Menadžmenta ljudskih resursa koji će osposobiti MUP da efikasno kontroliše sve procese ljudskih resursa na moderan način. Modul za upravljanje vremenom je implementiran u septembru 2016. a puštanje u rad je obavljeno u januaru 2017

REZULTAT 1.3 - Razvijen strateški okvir

Aktivnost 1.3.1 – Izrada nacionalnog strateškog dokumenta procene rizika i pretnji
Formirana je radna grupa za izradu nacrta dokumenta za stratešku analizu javne bezbednosti. Dokument je finalizovan u aprilu 2017. i sadrži osam prioriteta policijskog rada.

Aktivnost 1.3.2 -Dokument o politici unutrašnje bezbednosti 2015-18
Formirana je radna grupa za izradu nacrta Strategije razvoja MUP-a

Aktivnost 1.3.3 – Strateški plan Direkcije policije
Ova aktivnost je u direktnoj vezi sa Izradom nacionalnog strateškog dokumenta procene rizika i pretnji i Dokumenta o politici unutrašnje bezbednosti 2015-18 pa će nakon finalizacije ovih aktivnosti početi da se realizuje

Aktivnost 1.3.4- Prva strategija upravljanja LjR u MUP-u 2016-2020
Ova aktivnost je u direktnoj vezi sa 1.3.2 and 1.3.3 i počeće da se realizuje paralelno sa 1.3.3.

1.4.

Aktivnost 1.4.1 – Aspekti komunikacione komponente
Ispitivanje javnog mnenja o stavovima građana u vezi sa radom policije kao podrška aktivnosti 1.3.2.

Aktivnost 1.4.2 - Izrada MUP-ovog EU vebsajta i druga vezana web komunikacija

Aktivnost 1.4.3 – Komunikacija vezana za EU

Web sajt je finansiran iz Programa ”Podrška razvoju kapaciteta strateškog
upravljanja i evropskih integracija u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije”

znswedznmupznimg