Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

PODRŠKA EU INTEGRACIJAMA

PODRŠKA EU INTEGRACIJAMA je fokusirana ka unapređivanju svih funkcija i kapaciteta Ministarstva u vezi sa procesima pristupanja. Ova komponenta se fokusira na sledeće rezultate:

• Obezbediti razvoj kapaciteta kroz sprovođenje treninga i kurseva u specifičnim oblastima vezanim za proces pristupanja EU i predstojećim pregovorima, kao što su pravo EU, pregovori sa EU i EU engleski jezik;
• Poboljšati poslovne procese MUP-a u vezi sa procesima pristupanja EU, pružajući koherentan proces upravljanja kroz organizacionu strukturu kroz ekspertsku podršku, studijske posete zemljama članicama EU, putovanjima u zemlje koje predsedavaju EU i lekcije iz susednih zemalja;
• Unapređenje EU strateške komunikacije kroz razvoj funkcije interne komunikacije, kao osnovnog uslova za promenu i proces pristupanja EU, putem informisanja i edukacije zaposlenih i na taj način podržati reforme vezane za EU kroz EU facilitacione sastanke, tim bilding vežbe i konferencije posvećene pitanjima EU.

 

REZULTAT 2.1- Razvijanje kapaciteta za proces EU integracije

Aktivnost 2.1.1 - Realizovanje predavanja i obuka vezanih za EU
Predstavnici Sektora za međunarodnu saradnju, evropske poslove i planiranje su prisustvovali sledećim kursevima i seminarima:

Seminari: „Evropa na internetu“ i  „Working with Impact Assessment at the EU level“(14.-15. april 2016. i 18.-19. april 2016)

Seminar na temu ugovora o reformi sektora i indikatorima performansi (EIPA) ( 6.-7. oktobar 2016.)

Aktivno učenje i tehnička pomoć: kako izabrati i razviti projektnu strategiju za EU 2020. Barselona (7.-8. novembar 2016.)

Razumevanje donošenja odluka u EU: principi, procedure, praksa - Mastriht (1.-2. decembar 2016.)

Razvoj kapaciteta za evaluaciju u EU (Barselona) EIPA (13.-14. decembar 2016.)

Kurs EU prava
Kurs EU prava za 135 predstavnika MUP-a je počeo u februaru 2016. Nakon finalizacije tenderske procedure odabrana je kompanija Euphorum. Biće održano ukupno 5 kurseva do septembra 2017.

Uvod u EU
Tenderska procedura za odabir kompanije je završena i kurs počinje u junu 2017.

Aktivnost 2.1.2 – Profesionalni kursevi EU engleskog jezika
Na osnovu tenderske procedure škola engleskog jezika Memphis je izabrana da održava časove engleskog jezika za predstavnike MUP-a. 72 kandidata su odabrana za srednji i napredni nivo časova engleskog jezika. Časovi su počeli u martu i završavaju se u maju 2018.

Rezultat 2.2 – Razvijena integracija poslovnih procesa

Aktivnost 2.2.1 – Podrška novim poslovnim procesima u EU
Međunarodni eksperti su obavili analizu biznis procesa novouspostavljenog odeljenja za međunarodne odnose, evropska pitanja i planiranje i dali preporuke u svom izveštaju.

Prateći izveštaj i njegove zaključke izrađen je nacrt IBM Strategije i njenog akcionog plana od strane predstavnika MUP-a, relevantnih stručnjaka i međunarodnih eksperata.  

Za Sektor ljudskih resursa je organizovana radionica sa fokusom na poglavlje 24  EU pregovora i njegovog uticaja na reform ljudskih resursa in a rad ovog sektora.

Aktivnost 2.2.2 – Lekcije naučene iz primera pristupanja Hrvatske i Crne Gore Evropskoj uniji
Predstavnici MUPa , Odeljenja za projekte su posetili Crnu Goru i njihovo Ministarstvo unutrašnjih poslova kako bi razmenili iskustva o temama iskorišćenja sektorske budgetske podrške i definisanja odgovora na  ocene Evropske komisije.

Predstavnici dva ministarstva (Srbija i Crna Gora) – pregovaračkih grupa su imali radne sastanke u Crnoj Gori u aprilu, a u Srbiji u maju 2017.

Aktivnost 2.2.3 – Studijska putovanja u zemlje članice EU
Delegacija MUPa je posetila Brisel u januaru 2017. Kako bi prisustvovali sastanku Podkomiteta za pravdu, slobodu i pravdu u vezi sa temama poglavlja 23 i 24

U maju 2017, delegacija Sektora za međunarodnu saradnju, EU pitanja i Planiranje je posetila Nemačku (Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravde, Savezni Chancellery  i Ministarstvo inostranih poslova u vezi sa ulaskom Srbije u EU (poglavlja 23 i 24)

Aktivnost 2.2.4 – Posete predsedništva EU radi utvrđivanja činjenica
Delegacija MUP-a je posetila maltu koja predsedava EU od januara do juna 2017. Predstavnici MUPa su posetili relevantne institucije (EASO) sa ciljem diskusije o ključnim izazovima predsedavanja

Aktivnost 2.2.5 – Izrada EU specifičnog sistema upravljanja dokumentima
Server za sistem upravljanja dokumentima je nabavljen kao podrška aktivnostima 2.2.5. razvoja  EU specifičnog sistema upravljanja dokumentima
Nabavljeni su server i server bekap za potrebe podrške aktivnostima 2.2.1. u vezi sa borbom protiv organizovanog kriminala i ratnih zločina koji su u direktnoj vezi sa poglavljem 24

REZULTAT 2.3 – Unapređenje interne komunikacije u oblasti procesa evropskih integracija

Aktivnost 2.3.1 – Sastanci radi EU operativne fasilitacije
Sastanci u Briselu za predstavnike MUP-a su organizovani u aprilu 2016 (Stabilization and Association Council EU and Serbia) i u januaru i aprilu 2017.  (the General directorate for migrations and internal affairs (DG Home) - Frontex).

Aktivnost 2.3.2 – EU Vežbe za „team building”
EU vežbe za team building su organizovane u martu 2017. Za predstavnike Sektora za međunarodnu saradnju, EU pitanja i Planiranje.

Web sajt je finansiran iz Programa ”Podrška razvoju kapaciteta strateškog
upravljanja i evropskih integracija u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije”

znswedznmupznimg