Vesti - SPAP II

Search our Site

Uspostavljanje Kriminalističko obaveštajnog sistema Mart 2017. - Od strane Radne grupe za realizaciju preporuke 6.2.2, koja se odnosi na uspostavljanje KOS, Kriminalističko obaveštajnog sistema, u poslednjem periodu intenzivirane su aktivnosti, naročito aktivnost broj 6.2.2.4 -

Sprovođenje sveobuhvatne analize, za koju su, uz podršku švedske policije i švedske razvojne agencije SIDA, angažovani eksperti Maurizio Varanese i Dragan Jeremić IT stručnjak.

Analiza je izvršena u sledećim institucijama: MUP, Republičko javno tužilaštvo, Tužilaštvo za organizovani kriminal, Uprava Carine, Uprava za sprečavanje pranja novca, Poreska policija, Ministarstvo pravde, Uprava za izvršenje zavodskih sankcija, Agencija za borbu protiv korupcije. Navedene institucije su odabrane za prvu fazu povezivanja na jedinstvenu platformu, iz razloga njihove tehničke i druge spremnosti. Izvršena je analiza postojećeg stanja prikupljanja podataka i razmene podataka, infrastrukture i informacionih komunikacija i ostalih resursa, kao i kapaciteta za automatsku razmenu podataka između državnih organa za sprovođenje zakona. Očekuje se izveštaj eksperata, koji će sadržati detaljan opis trenutnog stanja u navedenim institucijama i preporuke za dalje postupanje. Nakon izveštaja eksperata, biće doneta konačna odluka o modelu srpskog KOS, a paralelno sa ovim procesom, u toku je realizacija Okvirnog ugovora IPA2015, - (EuropeAid/132633/C/SER/Multi - Lot 7, Request Nr: IPA/TAIB2012/9.11/LOT7/14), kojim su angažovana četiri eksperta za izradu tehničke specifikacije opreme za buduću platformu, nakon čega će se pristupiti raspisivanju tendera. Radna grupa nastoji da ove aktivnosti budu koordinirane i u najskorije vreme predložiće Vladi Republike Srbije usvajanje odluke ili zaključka, o uspostavljanju bezbedne platforme , koja će poslužiti kao glavni pravni osnov za dalje aktivnosti kao i odluke o organima upravljanja za nastavak projekta.    

Seminar je namenjen predstavnicima organizatora  - MUP-a, kao i predstavnicima državnih organa Republike Srbije: Republički sekretarijat za javne politike, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Služba za upravljanje kadrovima, Republički sekretarijat za zakonodavstvo, Generalni sekretarijat Vlade Srbije.


preuzmi