Vesti - SPAP II

Search our Site

Istraživanje “Mogućnosti za unapređenje položaja žena u operativnom sastavu policije u sklopu reforme sistema upravljanja ljudskim resursima u mup“

U periodu april – jul 2016. godine, u MUP Republike Srbije je sprovedeno dubinsko istraživanje “Mogućnosti za unapređenje položaja žena u operativnom sastavu policije u sklopu reforme sistema upravljanja ljudskim resursima u MUP“, sa ciljem procene i identifikovanja prepreka za zadržavanje žena i njihovo napredovanje na operativnim poslovima u okviru svih činova, zvanja i poslova u MUP Republike Srbije. Analiza nalaza istraživanja, kao i preporuke za prevazilaženje prepoznatih barijera sa kojima se žene u policijskoj karijeri susreću znatno češće nego muškarci, su od posebnog značaja za ostvarenje Projekta u celini, jer je na njima baziran dizajn rešenja koja treba da dovedu do praktične i merljive implementacije rodnih inicijativa unutar MUP kako bi se obezbedilo zadržavanje žena na policijskim poslovima i uklonile postojeće prepreke za njihovo napredovanje u policiji.
Istraživanje je sprovedeno integracijom kvalitativnog i kvantitativnog pristupa prikupljanju podataka - ukrštanjem saznanja na osnovu fokusgrupnih intervjua, dubinskih intervjua kao i ankete, što ga čini sveobuhvatnijim i kvalitetnijim u odnosu na sva do sada sprovedena istraživanja o položaju žena u policiji Srbije.

 


preuzmi