Vesti - SPAP II

Search our Site

Uvažavajući iskazanu potrebu sagledavanja iskustava policija u kojima mreže policajki duže i efikasnije funkcionišu sa konrektnim benefitima na položaj i ulogu žena u policiji, posebno Britanske policije, čije su rodne agende i bile uzor prilikom osmišljavanja i pripreme ovog Projekta, 24. i  25.oktobra 2016. godine je u Beogradu održana Međunarodna Konferencija o umrežavanju žena u policijama evropskih zemalja pod nazivom „Žene u policiji – značaj umrežavanja“.

Ovog puta, sa ciljevima i modelima umrežavanja upoznat je širi krug policijskih službenika u MUP (uključujući i PU) – 80 učesnika. Prezenteri koji su podelili svoja iskustva o umrežavanju  su bili predstavnici asocijacije žena policajaca  Velike Britanije, Nemačke, Estonije, Švedske, Republike Srpske i Federacije BiH, kao i predstavnice Internacionalne mreže žena policajaca i regionalne - Baltičko-nordijske mreže.

Cilj konferencije je bio da se učesnice iz policije Srbije upoznaju sa iskustvima i praksom na uspostavljanju mreže žena policajaca u policijama evropskih zemalja i tako sagledaju primeri dobre prakse u promovisanu pitanja rodne ravnopravnosti i unapređenju položaja i uloge žena u policiji, a potom i definišu dalji koraci na uspostavljanju Asocijacije/Mreže policajki u MUP Republike Srbije. Takođe, ovom prilikom upoznate su i sa ciljevima i načinom funkcionisanja internacionalnih i regionalnih mreža žena policajaca, kao i doprinosom i podrškom koji one mogu dati budućnoj mreži žena u policiji Srbije, kroz konkretne programe podrške, obuke, povezivanje sa mrežama drugih policija i dr.

Konferenciji su prisustvovali i direktor policije Vladimir Rebić, državni sekratar Ministarstva, Jana Ljubičić, pomoćnik ministra - načelnica Sektora za ljudske resurse, Katarina Tomašević, pomočnik direktora policije, Zvezdan Radojković, zamenik i pomoćnik načelnika Sektora za ljudske resurse i drugi rukovodioci različitih nivoa rukovođenja, čime je poslata značajna poruka svim učesnicima u pravcu podrške ovakoj inicijativi, što je, kako iskustva drugih policija govore, primarni preduslov za formiranje i funkcionisanje mreže. Učešće su uzeli i predstavnici Ambasade Švedske – SIDE, Misije OEBS u Beogradu, koja je delom i podržala realizaciju ove Konferencije i dr. 

Pored predstavljanja iskustava u umrežavanju na internacionalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, na Konferenciji je predstavljen i model mentorskog rada, kao jednog od oblika rada i podrške mreži žena u policiji. Takođe razmatran je položaj i uloga žena u policiji Srbije, prepreke sa kojima se susreću u toku karijere i s tim u vezi, mogući ciljevi umrežavanja u policiji Srbije, kao i koraci koje je u promovisanju umrežavanja kao oblika osnaživanja žena u policiji potrebno preduzeti.

 


preuzmi