Vesti - SPAP II

Search our Site

U periodu od 13. do 16. novembra 2016. godine, za 7 predstavnika MUP Republike Srbije  odgovornih za implementaciju rodne komponente kroz funkciju upravljanja ljudskim resursima i rad policije (među kojima su bili i visoki rukovodioci i funkcioneri u MUP – državni sekretar, Jana Ljubičić, pomoćnica ministra- načelnica Sektora za ljudske resurse, Katarina Tomašević,  pomoćnik direktora policije, Zvezdan Radojković, pomoćnik načelnika Sektora za ljudske resurse, Gordana Vuković, šef Biroa direktora policije,Nemanja Bojičić), organizovana je i realizovana Studijska poseta policiji Švedske.

Tokom posete predstavnici MUP su se upoznali sa svim aspektima planiranja i implementacije definisanih mera u cilju obezbeđenja veće zastupljenosti i uključenosti žena u sve policijske strukture i poslove što je prepoznato kao uslov za efikasan razvoj policijske organizacije i efikasniji rad policije uopšte. Ovom prilikom su stekli uvid i u integraciju rodne perspektive u rad policije kao preduslova efikasnijeg odgovora na bezbednosne izazove, koja uključuje i mere za veće privlačenje i odabir kvalitetnih i kompetentnih žena na sve policijske pozicije, a posebno na rukovodeća mesta. Značaj studijske posete za implementaciju Projekta proizilazi iz upoznavanja sa strateškim, organizacionim i institucionalnim pristupom koji efikasno podržava politiku jednakih mogućnosti u policiji Švedske, imajući u vidu ostvareni rodni balans u policijskoj organizaciji Švedske.

 


preuzmi