Vesti - SPAP II

Search our Site

MUP je u procesu izrade Strateškog plana sa prioritetima za srpsku policiju. Strateški plan sa prioritetima služi da se usmeri rad svih područnih policijskih uprava u skladu sa strateškim prioritetima Direkcije policije. Područne policijske uprave moraju izrade Operativne procene javne bezbednosti (u svrhu opisivanja „šta treba učiniti“ na regionalnom i lokalnom nivou).

Pošto je već propisano Zakonom o policiji u članu 25, tačka 2 i pošto je to jedan od ključnih proizvoda policijsko-obaveštajnog modela, ovo bi trebalo zajedno sa Strateškom procenom javne bezbednosti da služi i ukazuje na razvoj države u pogledu stanja javne bezbednosti kako bi se olakšala identifikacija problema, rizika i pretnji i da se ispita efikasnost policijskih aktivnosti iz prethodnog perioda. Pored toga, Operativna procena treba da služi i za identifikaciju novih događaja koji se odnose na javnu bezbednost (zločini i prekršaji). Ovim je pokriven jednogodišnji period, a plan se razvija u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom.

Odlučeno je da prve Operativna procene javne bezbednosti izrade u 4 pilot regije u policijskim upravama Novi Sad, Kraljevo, Leskovac i Valjevo. Ove 4 pilot regije su već počele da implementiraju POM i Operativne procene će moći da budu testirane.

Predstavnici ove 4 pilot regije prisustvovali su na sastanku na čelu sa pomoćnikom direktora policije Bogoljubom Živkovićem u prostorijama SIV-a 1 MUP-a u Beogradu 21.juna i upoznali su se sa zadacima i podrškom koja im sleduje za obavljanje ovog posla. Stručnjaci iz MUP-a i prof. dr Zoran Đurđević sa Kriminalističko-policijsk akademije u Zemunu, koji su uključeni u izradu Strateškog plana, dali su informacije o metodologiji i tipu podrške koju mogu pružiti.

Ilija Racic iz Direkcije policije održao je prezentaciju o procesu i metodologiji na kojoj je zasnovana Strateška procena javne bezbednosti i ukazao da je zasnovana na sličnom konceptu kao SOCTA (Nacionalna procena pretnje od teškog i organizovanog kriminala) i kako bi isti princip mogao da se iskoristi za rad na Operativnoj proceni javne bezbednosti na regionalnom nivou.

Predstavnici područnih policijskih uprava oformiće timove čiji će zadatak biti izrada nacrta operativne analize do 1.avgusta 2017 godine. Trebalo bi uključiti sve oblasti javne bezbednosti: kriminal, javni red, bezbednost u saobraćaju, bezbednost na granicama i ostale segmente javne bezbednosti. Ove aktivnosti pratiće i tri radionice u avgustu i septembru.

Švedska policija podržava aktivnosti izrade Operativne procene javne bezbednosti za 4 pilot regije. Iskustva i lekcije naučene ovim procesom čine osnovu za kontinuirani rad na implementaciji POM-a u svih 27 regionalnih policijskih uprava.

Ovo je važan korak dalje u implementaciji moderne policijske metodologije koja je zasnovana više na planiranoj i preventivnoj aktivnosti policije, nego na tradicionalnom i manje efikasnom načinu odgovaranja na već počinjene zločine (reaktivni rad policije).