Vesti - SPAP II

Search our Site

U novembru 2016. godine Ministarstvo unutrašnjih poslova je posetila Švedska ekspertkinja za komunikacionu strategiju , gospođa Lota Luteman iz Švedske policije i tom prilikom je održano nekoliko sastanaka na temu komunikacije Ministarstva unutrašnjih poslova i Direkcije policije.

Iz MUP-a je zatražena podrška u cilju razmene iskustava sa švedskom policijom u vezi sa korišćenjem alata interne i eksterne komunikacije kao važnih pokretača prihvatanja promena, kreiranja motivacije i prihvatanja promena filozofije menadžmenta kada je reč o modernizaciji srpske policije kao što je implementacija metodologije Policijsko- obaveštajnog modela.

Razlog za ovo je iskustvo koje je švedska policija imala tokom obimnog procesa uvođenja Policijsko- obaveštajnog modela u sve aspekte obavljanja policijskog posla. Policija Švedske je jedna od zemalja Evropske unije koje su otišle toliko daleko u uvođenju modela POM ka kojem teži srpski MUP. Kao dodatak , policija Švedske trenutno sprovodi veliku organizacionu reformu u kojoj su komunikaciona strategija i komunikacione aktivnosti od vitalnog značaja za uspeh reforme.

Cilj posete je bio priprema plana za predstojeću radionicu u drugom kvartalu 2017. godine čija je svrha razvoj jasnog i efektnog koncepta širenja znanja i uticaja na rukovodioce i zaposlene u vezi sa značajem i benefitima POM-a kroz kreiranje predloga komunikacionog plana za ovaj posao. Predlog treba da bude usvojen od strane Radne grupe za implementaciju POM-a

22. novembra je održan uvodni sastanak sa Projektnim timom POM i pomoćnikom direktora policije kako bi se upoznali sa modelom POM-a i konceptom koji će biti uveden u policiju Srbije. Takođe je održan sastanak sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i Direkcije policije koji se bave poslovima interne i eksterne komunikacije kako bi se upoznali sa načinima na koje MUP i Direkcija koriste različite metodologije, tehnike i pristupe u komunikaciji i raspodelu organizacije i odgovornosti.

23. novembra je obavljena poseta Pilot regiji Novi Sad kako bi se prisustvovalo sastanku Grupe za rukovodjenje i upravljanje u skladu sa modelom POM priručnika i upoznavanje sa time kako srpska policija radi na terenu, uključujući komunikacije.

Na osnovu ove posete odlučeno je da se izmeni prvobitni plan o održavanju radionice sa svrhom kreiranja komunikacionog plana za POM kako bi se sačekalo da se najpre usvoji nova Komunikaciona strategija MUP-a. U međuvremenu, planirano je da se iskoristi mreža POM kontakt osoba za internu komunikaciju o aktivnostima uvođenja POM.