Vesti - SPAP II

Search our Site

Postoji plan prema predlogu za razvoj IT aplikacije za podršku Operativnim radnim grupama i upravljanje procesom POM-a takozvanog kompjuterizovanog sistema upravljanja poslovima pod nazivom „POM-A“.

Ova tema bila je predmet u prethodnom ILP projektu 2011-2015 i predoložena je IT aplikacija švedske policije pod nazivom PUM-A (policijski nacionalni obaveštajni model - administracija) kao primer dizajniranja sličnog sistema za MUP Srbije. PUM-A je razvila švedska policija i koristi se kao alat za planiranje i dokumentovanje operativnog i strateškog planiranja policijskih aktivnosti u skladu sa ILP modelom. Švedski PUM-A je integrisan sa druge dve licencirane IT platforme za ljudske resurse i integrisano upravljanje finansijskim poslovanjem na funkcionalan i korisan način. Ova dva sistema za ljudske resurse trenutno ne postoje u sličnoj formi u srpskoj IT infrastrukturi. Zbog toga postoji potreba za modifikacijom, izradom nove studije i planiranjem aktivnosti kako bi se rešilo ovo pitanje.

Pored toga, postoji planirana aktivnost za proučavanje i razvoj alata za podršku analitičkom radu policije. Postoji ambicija objedinjavanja obaveštajnih sistema u istom standardu i srpska policija je pokazala interesovanje za način na koji je švedska policija razvila svoju infrastrukturu za obaveštajne podatke.

Prvi korak ka reviziji i promeni ugla gledanja na ovu temu napravljen je 8. decembra 2016. godine kada su dva švedska stručnjaka (analitičar IT sistema i specijalista za PUM-A i ILG) iz stokholmske regionalne policije posetili Beograd. Ovo su bili prvi susreti sa Projektnim timom POM, ruovodiocima i stručnjacima Službe za kriminalističku analitiku (SKA) u Upravi kriminalističke policije u sedištu Direkcije policije i Sektoru za analitiku, telekomunikacije i informacione tehnologije (SATIT) Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije da bi dobili pregled organizacionih funkcija, odgovornosti i mogućnostima različitih organizacionih jedinica kada je u pitanju prikupljanje, čuvanje i analiza različitih vrsta podataka korisnih za obavljanje kriminalističkog obaveštajnog rada iz perspektive POM-a.

Švedski stručnjaci i projektni tim su dobli nove informacije o dva glavna aktera unutar MUP-a Srbije koji doprinose radu POM i biće ključni nosioci u IT podršci u procesu implementacije POM-a. Dostupno je bolje razumevanje kompleksne IT infrastrukture i diverzifikacija resursa analitičara unutar MUP-a. Ovo su korisni podaci za dalje razmatranje kako se na najbolji način ponovo usaglasiti vezano za buduće aktivnosti projekta u vezi sa IT podrškom.