Vesti - SPAP II

Search our Site

Seminar „Forenzički tretman lica mesta kod nasilja u porodici i krivičnih dela iz oblasti polnih sloboda“ u Užicu.

Od 20. do 22. septembra 2017. u Užicu je održan dvodnevni seminari „Forenzički tretman lica mesta kod nasilja u porodici i krivičnih dela iz oblasti polnih sloboda“ koji se organizuju u okviru programa Švedsko- srpske policijske saradnje, u kojem je jedan od projekata „Razvoj forenzike i forenzičke obrade lica mesta 2016 – 2018 – SweSe III“.

Projekat koji finasira Vlada Kraljevine Švedske, sprovode u saradnji Nacionalni kriminalistički centar Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i švedska policija.

 

image
 

FORENZIČKI SEMINAR U UŽICU

20. - 22. septembar 2017.
image
 

FORENZIČKI SEMINAR U UŽICU

20. - 22. septembar 2017.
image
 

FORENZIČKI SEMINAR U UŽICU

20. - 22. septembar 2017.

 

Na seminaru, pored predstavnika policije i stručnjaka za forenziku, učestvuju i sudije, tužioci, predstavnici centara za socijalni rad, sektora zdravstva, nevladinih i međunarodnih organizacija.

Stručnjaci iz UNDP/SEESAC (Centar za kontrolu malokalibarskog oružja i lakog naoružanja za Jugoistočnu i Istočnu Evropu)pružaju stalnu podršku pri realizaciji forenzičkih seminara i drže predavanje na temu: ,,Uvod u rodnu ravnopravnost ".
Eksperti Autonomnog ženskog centra (AŽC) drže predavanje na temu: ,,Nasilje prema ženama u intimnom partnerskom odnosu - razgovor sa žrtvom".

Na seminarima se obrađuju sledeće teme od značaja za unapređenje forenzičkog tretmana:
- osnovni pojmovi; pol i rod, rodna ranopravnost
- međunarodni i nacionalni pravni okvir vezan za rodnu ravnopravnost
- statistički pokazatelji o položaju žena u društvu
- bitnost teme rodne ravnopravnosti u sektoru bezbednosti
- nasilje u porodici – iskustva švedske policije
- krivična dela protiv polnih sloboda i nasilje u porodici; analiza i statistika našeg ministarstva
- forenzička psihologija; prvi kontakt i razgovor sa žrtvom silovanja
- postupanje Centra za socijalni rad kod nasilja u porodici
- demonstracija novih metoda kod forenzičke obrade lica mesta
- forenzička obrada lica mesta kod krivičnog dela silovanja – demonstracija forenzičke opreme
- zakon o krivičnom postupku – uloga aktera u istražnom postupku
Svi učesnici seminara dobijaju osnovna plastificirana uputstva o metodologiji postupanja kod sledećih elemenata bitnih za forenzički tretman:
- Uputstvo o postupanju sa biološkim tragovima na licu mesta
- Uputstvo o kvalitetnoj forenzičkoj obradi lica mesta kada su u pitanju krivična dela iz oblasti protiv polnih sloboda i nasilja u porodici
- Metodologija fotografisanja povreda na žrtvama rodno zasnovanog nasilja
- Preporuka zdravstvenom osoblju o postupanju u slučajevima rodnog i seksualnog nasilja
- Toksikološko postupanje kod dlake
- Toksikološko postupanje kod krvi
- Toksikološko postupanje kod urina
- Uputstvo policijskim službenicima za uspostavljanje prvog kontakta sa žrtvama seksualnog zlostavljanja

 

image
 

FORENZIČKI SEMINAR U UŽICU

20. - 22. septembar 2017.
image
 

FORENZIČKI SEMINAR U UŽICU

20. - 22. septembar 2017.
image
 

FORENZIČKI SEMINAR U UŽICU

20. - 22. septembar 2017.
image
 

FORENZIČKI SEMINAR U UŽICU

20. - 22. septembar 2017.
image
 

FORENZIČKI SEMINAR U UŽICU

20. - 22. septembar 2017.
image
 

FORENZIČKI SEMINAR U UŽICU

20. - 22. septembar 2017.

 

Kriminalistički tehničari iz Policijskih uprava na seminaru dobijaju po nekoliko Sex Crime Kit –ova koji služe za izuzimanje tragova sa žrtve kada je u pitanju seksualno nasilje, i koje ,u skladu sa uputstvom, predaju zdravstvenom centru u kojem se pregleda žrtva.