Vesti - SPAP II

Search our Site

U okviru aktivnosti na formiranju Mreže/Asocijacije žena u MUP Republike Srbije (podcilj 3. Projekta: Glas zaposlenih žena u MUP, kroz Asocijaciju žena policijaca, ima uticaja na donošenje odluka u MUP koje se tiču poslovnih procesa u MUP i poslova policije) nastavljeno je sa osnaživanjem članica Inicijativnog odbora za uspostavljanje Mreže/Asocijacije.

U cilju daljeg razvijanja njihovih kapaciteta, pre svega za komunikaciju ciljeva, misije i vizije buduće Mreže/Asocijacije i njihovog kvalitetnog i efikasnog prezentovanja rukovodiocima i zaposlenima u policiji i MUP, organizovan je i realizovan trening/obuka za 20 članica Incijativog odbora, u Vrdniku 10 i 11. 10 2017 godine. Dvodnevni trening, koji je sprovela ekspertkinja za komunikaciju, bio je fokusiran na ovladavanje efikasnim komunikacionim I veštinama prezentacije, upravljanje ciljevima i procesima, što je u funkciji ne samo unapređenja ličnog potencijala svakog od učesnika već i stvaranja preduslova za funkcionalniji, efikasniji i angažovaniji timski rad u sprovođenju ove inicijative.

 

image
 

OBUKA ZA ČLANICE INCIJATIVOG ODBORA MREŽE/ASOCIJACIJE ŽENA U MUP REPUBLIKE SRBIJE

11. oktobar 2017.
image
 

OBUKA ZA ČLANICE INCIJATIVOG ODBORA MREŽE/ASOCIJACIJE ŽENA U MUP REPUBLIKE SRBIJE

11. oktobar 2017.
image
 

OBUKA ZA ČLANICE INCIJATIVOG ODBORA MREŽE/ASOCIJACIJE ŽENA U MUP REPUBLIKE SRBIJE

11. oktobar 2017.

 

Kroz 9 sesija učesnici su upoznati sa načinom konstituisanja i vođenja tima; načinom definisanja, kao i razumevanjem i komunikacijom ciljeva /ličnih i profesionalnih/; praktičnim načinom upravljanja procesima i komunikacijom; sličnostima i razlikama informisanja i komunikacije; formalnim i neformalnim oblicima komunikacije; kao i izradom i prezentacijom ciljeva i očekivanih ishoda umrežavanja žena u policiji Srbije.