Vesti - SPAP II

Search our Site

Od 26. do 27. oktobra 2017. u Šapcu je održan dvodnevni seminari „Forenzički tretman lica mesta kod nasilja u porodici i krivičnih dela iz oblasti polnih sloboda“ koji se organizuju u okviru programa Švedsko- srpske policijske saradnje, u kojem je jedan od projekata „Razvoj forenzike i forenzičke obrade lica mesta 2016 – 2018 – SweSe III“.

Projekat koji finasira Vlada Kraljevine Švedske, sprovode u saradnji Nacionalni kriminalistički centar Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i švedska policija.

Na seminaru, pored predstavnika policije i stručnjaka za forenziku, učestvuju i sudije, tužioci, predstavnici centara za socijalni rad, sektora zdravstva, nevladinih i međunarodnih organizacija.

Stručnjaci iz UNDP/SEESAC (Centar za kontrolu malokalibarskog oružja i lakog naoružanja za Jugoistočnu i Istočnu Evropu) pružaju stalnu podršku pri realizaciji forenzičkih seminara i drže predavanje na temu: ,,Uvod u rodnu ravnopravnost".
Eksperti Autonomnog ženskog centra (AŽC) drže predavanje na temu: ,,Nasilje prema ženama u intimnom partnerskom odnosu - razgovor sa žrtvom".

Na seminaru u Šapcu je prisutnima predavanje na teme od značaja za obradu mesta zločina održao Dan Gotberg, vodeći ekspert za forenziku.

 

image
 

FORENZIČKI TRETMAN LICA MESTA KOD NASILJA U PORODICI I KRIVIČNIH DELA IZ OBLASTI POLNIH SLOBODA

27. oktobar 2017.
image
 

FORENZIČKI TRETMAN LICA MESTA KOD NASILJA U PORODICI I KRIVIČNIH DELA IZ OBLASTI POLNIH SLOBODA

27. oktobar 2017.
image
 

FORENZIČKI TRETMAN LICA MESTA KOD NASILJA U PORODICI I KRIVIČNIH DELA IZ OBLASTI POLNIH SLOBODA

27. oktobar 2017.

 

Na seminarima se obrađuju sledeće teme od značaja za unapređenje forenzičkog tretmana:
- osnovni pojmovi; pol i rod, rodna ranopravnost
- međunarodni i nacionalni pravni okvir vezan za rodnu ravnopravnost
- statistički pokazatelji o položaju žena u društvu
- bitnost teme rodne ravnopravnosti u sektoru bezbednosti
- nasilje u porodici – iskustva švedske policije
- krivična dela protiv polnih sloboda i nasilje u porodici; analiza i statistika našeg ministarstva
- forenzička psihologija; prvi kontakt i razgovor sa žrtvom silovanja
- postupanje Centra za socijalni rad kod nasilja u porodici
- demonstracija novih metoda kod forenzičke obrade lica mesta
- forenzička obrada lica mesta kod krivičnog dela silovanja – demonstracija forenzičke opreme
- zakon o krivičnom postupku – uloga aktera u istražnom postupku

Svi učesnici seminara dobijaju osnovna plastificirana uputstva o metodologiji postupanja kod sledećih elemenata bitnih za forenzički tretman:
- Uputstvo o postupanju sa biološkim tragovima na licu mesta
- Uputstvo o kvalitetnoj forenzičkoj obradi lica mesta kada su u pitanju krivična dela iz oblasti protiv polnih sloboda i nasilja u porodici
- Metodologija fotografisanja povreda na žrtvama rodno zasnovanog nasilja
- Preporuka zdravstvenom osoblju o postupanju u slučajevima rodnog i seksualnog nasilja
- Toksikološko postupanje kod dlake
- Toksikološko postupanje kod krvi
- Toksikološko postupanje kod urina
- Uputstvo policijskim službenicima za uspostavljanje prvog kontakta sa žrtvama seksualnog zlostavljanja

 

image
 

FORENZIČKI TRETMAN LICA MESTA KOD NASILJA U PORODICI I KRIVIČNIH DELA IZ OBLASTI POLNIH SLOBODA

27. oktobar 2017.
image
 

FORENZIČKI TRETMAN LICA MESTA KOD NASILJA U PORODICI I KRIVIČNIH DELA IZ OBLASTI POLNIH SLOBODA

27. oktobar 2017.
image
 

FORENZIČKI TRETMAN LICA MESTA KOD NASILJA U PORODICI I KRIVIČNIH DELA IZ OBLASTI POLNIH SLOBODA

27. oktobar 2017.

 

Kriminalistički tehničari iz Policijskih uprava na seminaru dobijaju po nekoliko Sex Crime Kit –ova koji služe za izuzimanje tragova sa žrtve kada je u pitanju seksualno nasilje, i koje ,u skladu sa uputstvom, predaju zdravstvenom centru u kojem se pregleda žrtva.