Vesti - SPAP II

Search our Site

U skladu sa Planom aktivnosti na sprovođenju Projekta “Razvijanje rodne agende u MUP Republike Srbije”, za 2017. godinu, kancelarija policije Švedske u Beogradu, kao partner MUP-u Republike Srbije na implementaciji Projekta, organizovala je studijsku posetu Evropskom institutu za rodnu ravnopravost /EIGE/u Viljnusu /Litvanija/ u periodu 23.-24. novembra 2017. godine, za tri predstavnika MUP Republike Srbije- članova Implementacionog tima za sprovođenje Projekta.

Imajući u vidu da je realizacija Projekta već daleko odmakla, što je omogućilo da se prepoznaju novi izazovi, ali i potrebe koje će obezbediti efikasno dostizanje ciljeva Projekta u narednom periodu, procenjeno je da bi od posebnog značaja bila stručna ekspertiza Evropskog instituta, kao i njihova objedinjena iskustva i primeri dobre prakse u oblasti institucionalne integracije rodne perspektive, kao pretpostavke ili alata za unapređenje rodne ravnopravnosti u sistemima kakav je policija.

Stoga je opšti cilj studijske posete bio da se prikupe komparativna znanja o prioritetima Evropkse unije u oblasti rodne ravnopranvost i EIGE kao posebne agencije EU, uključujući i ekspertize u oblastima gender mainstreaming i rodno zasnovanog nasilja.

Specifični ciljevi studijske posete su bili: Proširivanje znanja o mandatu i ulozi EIGE – kao specijalizovane agencije EU koja je i osnovana sa ciljem pružanja podrške institucijama i zemljama članicama EU u promovisanju i jačanju rodne ravnopravnosti, uključujući i gender mainstreaming u svim politikama EU i nacionalnim politikama zemalja članica, borbi protiv rodno zasnovane diskriminacije, podizanju nivoa svesti svih građana/ki EU o rodnoj ravnopravnosti, polazeći od toga da je rodna ravnopravnost fundamentalno pravo po Ugovoru o osnivanju EU i prioritetna politika EU.

Poseban akcenat je bio na sagledavanju mogućnosti za pružanje pomoći I podrške zmeljama u procesu integracije, s obzirom da EIGE razvija I poseban program podrške IPA zemljama /sve do početka 2020. godine/, Uvećanja znanja o EIGE programima za povećanje rodne ravnorpavnosti – uklljučujući metode i alate za integraciju rodne perspektive /gender mainstreaming/, posebno u institucijama kakva je policija; Upoznavanje sa Programom EIGE koji se odnosi na efiksnije suzbijanje rodno zasnovanog nasilja i bolje zaštite žrtava ; Upoznavanje sa primerima dobre prakse u oblasti gender meinstreaminga i spečvanja rodno zasnovanog nasilja u zeljama članicama EU; Upoznavanje sa metodologijom prikupljanja, analizom, obradom i desiminacijom rodne statistike EIGE: Upoznavanje sa EIGE on line dostupnim resursima /platforma/ Tokom studijske posete predstavnici MUP Republike Srbije i kancelarije policije Švedske u Beogradu, imali su priliku da se upoznaju sa mandatom, organizacijom i metodama rada EIGE, najnepsoredine od strane šefova sektora u sastavu EIGE, poćev od Mire Banerjee, šefa Odeljenja za upravljanjem znanjem i komunikacije – koja je predstavila organizacionu strukturu IEGE kao i mandat ovog Instituta koji je fokusiran na sprovođenje analiza i istraživanja o pitanjima rodne ravnopravnosti u zemljama članicama EU, a koje su namenjene donosiocima odluka u telima i zemljama članicama EU, odnosno kreatorima politika i pravnog okvira EU i to ne samo u oblasti rodne ravnopravnosti.

 

image
 

STUDIJSKA POSETA EVROPSKOM INSTITUTU ZA RODNU RAVNOPRAVNOST (EIGE)

23. - 24. Novembar 2017.
image
 

STUDIJSKA POSETA EVROPSKOM INSTITUTU ZA RODNU RAVNOPRAVNOST (EIGE)

23. - 24. Novembar 2017.
image
 

STUDIJSKA POSETA EVROPSKOM INSTITUTU ZA RODNU RAVNOPRAVNOST (EIGE)

23. - 24. Novembar 2017.

 

Polazeći od toga da je EIGE primarno fokusiran na 4 teme:

• Rodno zasnovano nasilje

• Izradu gender statistike i posebno indeksa rodne ravnopravnosti

• Program Gender mainstreaming

• Nadzor nad sprovođenjem Pekinške platforme /12 oblasti/

Svakoj o njih je tokom posete posvećena posebna pažnja detaljnim prikazom strategija delovanja u tim oblastima i seta aktivnosti koje se sprovode saglasno utvrđenom okviru, počev od metodologije prikupljanja podataka I izrade rodne statistike, preko istraživanja koja se u tim oblastima sprovode, do sagledavanja rezultata preduzetih mera u navedenim oblastima /rodna ravnopravnost, gender mainstreaming; rodno zasnovano nasilje/, do prikupljanja primera dobre prakse.

Milana Lazic, koordinator Projekta saradnje EIGE sa IPA zemljama, odnosno zemljama kandidatima za pristupanje EU, koji se odnosi na unapređenje politika u oblasti rodne ravnopravnosti. Rainer Wenning, je predstavio saradnju svih agencija EU na integraciji rodnih pitanja u njihov rad i određivanje prioriteta s tim u vezi, a Maurizio Masca je objasio kritetijume na osnovu kojih EIGE neki projekat ili program definiše kao primer dobre prakse, koji može biti uzor i drugima u oblasti unapređenja rodne ravnopravnosti ili borbe protiv rodno zasnovanog nasilja.

Pored predstavljanja elektronske baze rodne statistike i posebno indeksa rodne ravnopravnosti koji se svske dve godine sačinjava za zemlje EU /Srbija je prva zemlja van EU koja je uključena u izradu ovog indeksa pre dve godine/, značajno je bilo i predstavljanje EUROGENDER platform za on line saradnju i komunikaciju saa ekspertima kako EIGE tako i zemalja EU, nevladinog sektora, akademske zajednice i dr.

 

image
 

STUDIJSKA POSETA EVROPSKOM INSTITUTU ZA RODNU RAVNOPRAVNOST (EIGE)

23. - 24. Novembar 2017.
image
 

STUDIJSKA POSETA EVROPSKOM INSTITUTU ZA RODNU RAVNOPRAVNOST (EIGE)

23. - 24. Novembar 2017.
image
 

STUDIJSKA POSETA EVROPSKOM INSTITUTU ZA RODNU RAVNOPRAVNOST (EIGE)

23. - 24. Novembar 2017.

 

Pružena je prilika i za upoznavanje sa elektronskim katalogom biblioteke EIGE, ali biblioteka zemalja članica o rodnoj ravnopravnosti i povezanim temama pri čemu su mnoge publikacije takođe dostupne on line. Pored dokumentacionog centra predstavljen je i gender equality glossary s obzirom da je EIGE razvio spisak pojmova - jedinstveni rečnik pojmova u oblasti rodne ravnopravnosti na svih 28 jezika zemalja članica, kako bi se ujednačilo značenje određenih pojmova kao što je npr. Rodna ravnopravnost, gender mainstreaming…

Na kraju posete dogovoreni su pravci dalje saradnje i podrške i pomoći koju EIGE može da pruži kako realizaciji ovog Projekta tako i drugim inicijativama koje se u MUP Republike Srbije sprovode a odnose se na rodnu ravopravnost i rodno zasnovano nasilje. U vreme posete EIGE, koja se poklopila sa otpočinjanjem kampanje protiv nasilja nad ženama, “ 16 dana aktivizma” , delegacija MUP Republike Srbije i Kancelarije policije Švedske u Beogradu, učestvovala je u aktivnosti koju je tim povodom sproveo EIGE pod nazivom "Orange the World" – „Obojimo svet u narandžasto “, na jednom od glavnih trgovina Viljusa, u kome se nalazi sedište EIGE.