Vesti - SPAP II

Search our Site

Velika grupa od ukupno 80 predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije okupila se na zajedničkom događaju za procenu napretka u implementaciji koncepta POM-a u 4 pilot regije (Novi Sad, Kraljevo, Leskovac i Valjevo) i edukaciju i informativni seminar za svih 70 POM kontakt osoba iz svih 27 regionalnih policijskih uprava i centralnih operativnih policijskih odeljenja Direkcije policije.

Ovaj događaj je organizovao Tim za upravljanje projektima POM-a uz podršku Švedske policije (SPAPII program) i finansiran od strane Švedskog programa međunarodne razvojne agencije. Konferenciji je predsedavao pomoćnik direktora policije Bogoljub Živković.

Tokom konferencije POM kontakt osobe su imali priliku da se upoznaju sa napretkom i iskustvima implementacije POM -a u 4 pilot regije koja je predstavljena u skladu sa posebnim alatom za evaluaciju napretka POM-a. Alat za evaluaciju koji je razvilo Ministarstvo unutrašnjih poslova će se koristiti za praćenje i procenu procesa implementacije nove metodologije rada policije. POM kontakt osobe će početi da koriste ovaj alat za ocenjivanje u svojim organizacionim jedinicama, jer će u celoj srpskoj policiji tokom 2018. godine biti započeta implementacija POM-a u svim jedinicama.

Kontakt osobe za POM-a su upoznate i sa novom poslom koji će započeti sa izradom Operativnih procena i Operativnih akcionih planova u svim regionalnim direkcijama policije tokom 2018. godine i da će POM kontakt osobe aktivno učestvovati u realizaciji ove obaveze. Osim toga, svi učesnici su informisani od strane predstavnika Sektora za ljudske resurse, Odeljenja za policijsko obrazovanje i obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije o napretku uspostavljanja održivog programa obuke o POM-u za sve zaposlene u Direkciji policije i da će kontakt osobe biti uključene u širenje svesti o POM-u u svojim organizacionim jedinicama.

 

image
 

OKRUGLI STO ZA PILOT REGIONE I KONFERENCIJA ZA POM KONTAKT OSOBE

5. - 6. Decembar 2017.
image
 

OKRUGLI STO ZA PILOT REGIONE I KONFERENCIJA ZA POM KONTAKT OSOBE

5. - 6. Decembar 2017.
image
 

OKRUGLI STO ZA PILOT REGIONE I KONFERENCIJA ZA POM KONTAKT OSOBE

5. - 6. Decembar 2017.

 

Ovaj događaj je bio važan za okupljanje svih relevantnih predstavnika iz svih operativnih jedinica srpske policije i bio je odlična prilika za razmenu iskustava o napretku implementacije POM-a, prilika za uspostavljanje međusobnih kontakata i umrežavanje između učesnika koji su svi angažovani radi obezbeđivanja praktičnih uslova za uvođenje nove policijske metodologije.