Vesti - SPAP II

Search our Site

Drugi Seminar za članove/ce Analitičke grupe održan je u Vrnjačkoj Banji  u periodu od 23. do 25. aprila 2018. godine, sa ciljem da se učesnici podsete osnovnih pojmovima /rod, pol, rodne uloge, rodni identiteti, rodna ravnopravnost/; razumeju šta je rodna perspektiva i kako se ona integriše u rad institucija; da se upoznaju sa alatima za integraciju rodne perspektive, pre svega rodnom analizom i nauče kako da je koriste u svom radu; kao i da razumeju šta je rodno zasnovana diskriminacija, kako da je prepoznaju i koje instrumente zaštite od svih tipova diskriminacije prepoznaje naš pravni sistem.

 Drugi Seminar za članove/ce Analitičke grupe održan je u Vrnjačkoj Banji  u periodu od 23. do 25. aprila 2018. godine, sa ciljem da se učesnici podsete osnovnih pojmovima /rod, pol, rodne uloge, rodni identiteti, rodna ravnopravnost/; razumeju šta je rodna perspektiva i kako se ona integriše u rad institucija; da se upoznaju sa alatima za integraciju rodne perspektive, pre svega rodnom analizom i nauče kako da je koriste u svom radu; kao i da razumeju šta je rodno zasnovana diskriminacija, kako da je prepoznaju i koje instrumente zaštite od svih tipova diskriminacije prepoznaje naš pravni sistem. 

 

ssu3
 

II SEMINAR ZA ČLANOVE/CE ANALITIČKE GRUPE

23. - 25. april 2018.
ssu3
 

II SEMINAR ZA ČLANOVE/CE ANALITIČKE GRUPE

23. - 25. april 2018.
ssu3
 

II SEMINAR ZA ČLANOVE/CE ANALITIČKE GRUPE

23. - 25. april 2018.

 

Seminar su vodile ekspertkinje Biljana Maletin i Nevena Petrušić, koje su prvog dana pojasnile zbog čega je rodna ravnopravnost naša tema ukazujući na to da ni jedna javna politika nije rodno neutralna, odnosno da uglavnom nejednako utiče na žene i muškarce u društvu; predstavile osnovne pojmove vezane za rodnu ravnopravnost / pol, rod, rodne uloge - razlike i razvoj tih uloga – tzv. rodni režimi -norme, probleme koji se javljaju kada se taj režim prekrši i dr./; pojasnile zbog čega je pitanje seksualne orijentacije takođe pitanje rodne ravnopravnosti, kao i koje su i kakve rodne uloge /reproduktivna, produktivna i javna/. 

Na interaktivan način – kroz kratka kviz pitanja, predstavljeno je kako žive žene i muškarci u Srbiji, koristeći rodnu statistiku Republičkog zavoda za statistiku /publikacija/; a potom je razmatran i domaći i međunarodni pravni okvir koji tretira oblast rodne ravnopravnosti /Povelja UN i Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima; Istambulska konvencija; Rezolucija 1325; CEDAW konvencija; Ustav Republike Srbije – koji garantuje ravnopravnost žena i muškaraca i propisuje da je država dužna da vodi politiku jednakih mogućosti ; Zakon o zabrani diskriminacije; Zakon o radu; Zakon o sprečavanjanju nasilja u porodici; Zakon o ravnopravnosti polova; Krivični zakonik; Porodični zakon i dr./.

Drugi dan je otpočeo razgovorom o stereotipima i predrasudama /prikazani spotovi, reklame za određene proizvode koji na neprimeren način predstavljaju rodne uloge/; razjašnjeni su ovi pojmovi i razlike i pojašnjeno zbog čega ključna paradigma nije da su svi ljudi isti, već da su svi ljudi različiti /po polu, obrazovanju, gde živimo i mnogo toga/ što utiče na mogućnosti svakoga da ostvari svoja prava. 

 

ssu3
 

II SEMINAR ZA ČLANOVE/CE ANALITIČKE GRUPE

23. - 25. april 2018.
ssu3
 

II SEMINAR ZA ČLANOVE/CE ANALITIČKE GRUPE

23. - 25. april 2018.
ssu3
 

II SEMINAR ZA ČLANOVE/CE ANALITIČKE GRUPE

23. - 25. april 2018.

 

Pojašnjena je razlika između strukturalne, institucionalne i situacione diskriminacije; kao i između neposredne i posredne diskriminaciji i kako prepoznati ove oblike i tipove diskriminacije, razmatrajući primere iz prakse. Predstavljeni su i instrumenti zaštite od diskriminacije, počeg od sudske zaštitite, do uloge Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Predstavljeni su potom i načini uvođenja rodne perspektive u rad institucija – počev od rodnog budžetiranja, do uvođenja rodne komponentne u planska i programska dokumenta, nakon čega su učesnici, kroz vežbu i rad u grupama prepoznali šta je potrebno analizirati u organizacionim jedinicama iz kojih dolaze, kako bi se uvela rodna perspektiva u rad policije i MUP. 

Trećeg dana su razmatrane obaveze MUP definisane u  novom NAP za sprovođenje Rezolucije 1325 SB UN, koji je Vlada Republike Srbije donela juna prošle godine, ali i zadaci iz Smernica za implementaciju mera za ostvarivanje rodne ravnopravnosti u MUP – u kroz sistem upravljanja ljudskim resursima /izrađene u okviru Projekta „Razvijanje rodne agende u MUP Republike Srbije“ koji se takođe sprovodi u saradnji sa policijom Švedske/. Sve ove obaveze su kroz rad u grupama prepoznate kao aktivnosti koje je neophodno sprovesti u okviru Plana rada MUP na sprovođenju NAP u sledećoj i narednim godinama, odnosno šta bi trebalo da bude polazište za izradu Plana MUP na sprovođenju NAP, upravo kao obaveze Analitičke grupe.