Vesti - SPAP II

Search our Site

U okviru sprovođenja Programa podrške strateškom razvoju Ministarstva unutrašnjih poslova Direkcije Policije, a u vezi Akcionog plana za pristupanje EU i preporukama datim od strane Evropske Komisije, održana je trodnevna radionica, aktivnost 6.1 "Izrada procene nacionalnog zakonodavnog okvira za uspostavljanje KOS-a” u u periodu od 23.04. do 25.04.2018. godine, u hotelu "Izvor" u Aranđelovcu.

Radionica je održana u cilju upoznavanja sa postojećim zakonodavnim okvirom za uspostavljanje KOS-a kao i sačinjavanjem predloga za poboljšanje postojećeg zakonodavnog okvira, u vezi sa uspostavljanjem KOS. S tim u vezi, a na osnovu preporuke iz Tvining projekta MUP "Borba protiv organizovanog kriminala", u okviru aktivnosti 1.0.5, predloženo je da se formira zajedničko telo ili Radna grupa između relevantnih državnih organa, što će se ujedno povezati i sa aktivnošću iz AP za Poglavlje 24, potpoglavlje Organizovani kriminal, i to deo koji se odnosi na aktivnost 6.2.2.3, koja podrazumeva Poboljšanje međuagencijske saradnje i koordinacije operativnih aktivnosti svih subjekata koji učestvuju u borbi protiv organizovanog kriminala.

 

ssu3
 

IZRADA PROCENE NACIONALNOG ZAKONODAVNOG OKVIRA ZA USPOSTAVLJANJE KOS-A

23. - 25. april 2018.
ssu3
 

IZRADA PROCENE NACIONALNOG ZAKONODAVNOG OKVIRA ZA USPOSTAVLJANJE KOS-A

23. - 25. april 2018.
ssu3
 

IZRADA PROCENE NACIONALNOG ZAKONODAVNOG OKVIRA ZA USPOSTAVLJANJE KOS-A

23. - 25. april 2018.

 

Na osnovu toga, sačinjena su dva Nacrta Memoranduma o saradnji u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala,i drugi koji se odnosi na Sporazum o saradnji na uspostavljanju KOS, Napominjemo da su, pri izradi navedenog Nacrta Memoranduma, posebno uzeta u obzir prelazna merila za potpoglavlje organizovani kriminal - Poglavlje 24 i to deo koji se odnosi na unapređenje koordinacije javnog tužilaštva i policije, kroz određivanje kontakt tačaka, oficira za vezu, održavanje redovnih sastanaka na kojima će se donositi zajedničke strateške smernice i biće predviđeno usklađivanje strateških planova Tužilaštva za organizovani kriminal i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala uz navođenje posvećenosti relevantnih državnih organa razvoju Kriminalističko-obaveštajnog sistema, kojim će se unaprediti razmena informacija u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala.