Vesti - SPAP II

Search our Site

Od 30. do 31. maja 2018. na Borskom jezeru održan dvodnevni seminar za predstavnike policijskih uprava Bor i Zaječar i saradnike iz područnih centara za socijalni rad, sudova, tužilaštva, zdravstvenih i drugih ustanova koje sarađuju u forenzičkom tretmanu lica mesta kod krivičnih dela.

Seminari „Forenzički tretman lica mesta kod nasilja u porodici i krivičnih dela iz oblasti polnih sloboda“ se organizuju u okviru programa Švedsko- srpske policijske saradnje, u kojem je jedan od projekata „Razvoj forenzike i forenzičke obrade lica mesta 2016 – 2018 – SweSe III“.

 

3
 

SEMINAR „FORENZIČKI TRETMAN LICA MESTA KOD NASILJA U PORODICI I KRIVIČNIH DELA IZ OBLASTI POLNIH SLOBODA“ BORSKO JEZERO

30. - 31. maj 2018.
4
 

SEMINAR „FORENZIČKI TRETMAN LICA MESTA KOD NASILJA U PORODICI I KRIVIČNIH DELA IZ OBLASTI POLNIH SLOBODA“ BORSKO JEZERO

30. - 31. maj 2018.
2
 

SEMINAR „FORENZIČKI TRETMAN LICA MESTA KOD NASILJA U PORODICI I KRIVIČNIH DELA IZ OBLASTI POLNIH SLOBODA“ BORSKO JEZERO

30. - 31. maj 2018.

 

Projekat koji finasira Vlada Kraljevine Švedske, sprovode u saradnji Nacionalni kriminalistički centar Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i švedska policija. Na seminaru, pored predstavnika policije i stručnjaka za forenziku, učestvuju i sudije, tužioci, predstavnici centara za socijalni rad, sektora zdravstva, nevladinih i međunarodnih organizacija.

Stručnjaci iz UNDP/SEESAC (Centar za kontrolu malokalibarskog oružja i lakog naoružanja za Jugoistočnu i Istočnu Evropu) pružaju stalnu podršku pri realizaciji forenzičkih seminara i drže predavanje na temu: ,,Uvod u rodnu ravnopravnost". Eksperti Autonomnog ženskog centra (AŽC) drže predavanje na temu: ,,Nasilje prema ženama u intimnom partnerskom odnosu - razgovor sa žrtvom". 

Na seminaru na Borskom jezeru su prisutnima predavanja na teme od značaja za obradu mesta zločina i iskustva iz policije Švedske predstavili i kriminalistički inspektor Eva Vetborg i Dan Gotberg, vodeći ekspert za forenziku. Eva Vetborg, je iskusni policajac koja se u Švedskoj bavi istragama krivičnih dela rodno zasnovanog i porodičnog nasilja, kao i koordinacijom između jedinica za istragu i jedinica za uviđaj lica mesta, kao i jedinicama koje prve stižu na lice mesta. 

Na seminarima forenzičkog tretmana lica mesta se obrađuju sledeće teme od značaja za unapređenje forenzičkog tretmana:

- osnovni pojmovi; pol i rod, rodna ranopravnost

- međunarodni i nacionalni pravni okvir vezan za rodnu ravnopravnost

- statistički pokazatelji o položaju žena u društvu

- bitnost teme rodne ravnopravnosti u sektoru bezbednosti

- nasilje u porodici 

- iskustva švedske policije

- krivična dela protiv polnih sloboda i nasilje u porodici; analiza i statistika našeg ministarstva

- forenzička psihologija; prvi kontakt i razgovor sa žrtvom silovanja

- postupanje Centra za socijalni rad kod nasilja u porodici

- demonstracija novih metoda kod forenzičke obrade lica mesta

- forenzička obrada lica mesta kod krivičnog dela silovanja

- demonstracija forenzičke opreme

- zakon o krivičnom postupku 

- uloga aktera u istražnom postupku.

 

Svi učesnici seminara dobijaju osnovna plastificirana uputstva o metodologiji postupanja kod sledećih elemenata bitnih za forenzički tretman:

- Uputstvo o postupanju sa biološkim tragovima na licu mesta

- Uputstvo o kvalitetnoj forenzičkoj obradi lica mesta kada su u pitanju krivična dela iz oblasti protiv polnih sloboda i nasilja u porodici

- Metodologija fotografisanja povreda na žrtvama rodno zasnovanog nasilja

- Preporuka zdravstvenom osoblju o postupanju u slučajevima rodnog i seksualnog nasilja

- Toksikološko postupanje kod dlake

- Toksikološko postupanje kod krvi

- Toksikološko postupanje kod urina

- Uputstvo policijskim službenicima za uspostavljanje prvog kontakta sa žrtvama seksualnog zlostavljanja

Kriminalistički tehničari iz Policijskih uprava na seminaru dobijaju po nekoliko Sex Crime Kit-ova koji služe za izuzimanje tragova sa žrtve kada je u pitanju seksualno nasilje, i koje ,u skladu sa uputstvom, predaju zdravstvenom centru u kojem se pregleda žrtva.