Vesti - SPAP II

Search our Site

15. i 16. novembra 2018. u Aranđelovcu je održan dvodnevni seminar koji predstavlja završetak obuke visokih rukovodilaca u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije za pitanja rodne ravnopravnosti koji se realizuje u okviru programa „Razvoj Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije 2016 -2018.“ koji sprovodi švedska policija u MUP-u Srbije uz finansijsku podršku Vlade Švedske, a čiji je deo projekat „Razvijanje rodne agende u Ministarstvu unutrašnjih poslova“.

Otvarajući ovaj skup, savetnica Ministra unutrašnjih poslova i načelnica Sektora ljudskih resursa Katarina Tomašević, istakla je da je razvijanje rodne ravnopravnosti deo državne strategije i dodala da je posebno ponosna što je Ministarstvo unutrašnjih poslova prvo koje je otišlo tako daleko u razvijanju rodne ravnopravnosti.
 
- Dosta toga je urađeno od analiza postojećih stanja, preko uspostavljanja procedura, do faze rada sa visokim rukovodiocima, pre svega u Direkciji policije, da bi se osnaživali oni sami i kolege, kako bi se prepoznala tema na bolji način; da se osnaže žene i da se generalno svi oblici diskriminacije spreče unutar organizacije. Ovo pokazuje da smo kada je reč o ovoj temi došli do višeg nivoa i da imamo razloga da budemo zadovoljni-  izjavila je Tomašević. Ova tema je samo deo našeg htenja da unapredimo sistem – da bude bolji, pravedniji i pravičniji – dodala je pomoćnica Ministra.  
 
Mats Bergren, projekt menadžer programa Švedsko-Srpske saradnje najavio je produžetak programa i nastavak sprovođenja “Gender Coaching Program” uz povećanje broja rukovodilaca MUP-a koji će njima biti obuhvaćeni.

 

gender zavrsni2
 

ZAVRŠNI SEMINAR GENDER COACHING

15.- 16. novembar 2018.
gender zavrsni1
 

ZAVRŠNI SEMINAR GENDER COACHING

15.- 16. novembar 2018.
gender zavrsni6
 

ZAVRŠNI SEMINAR GENDER COACHING

15.- 16. novembar 2018.

 

Gordana Vuković, pomoćnica načelnika Sektora za ljudske resurse i koordinatorka projekta, naglasila je da su se kroz program stvorili uslovi da se iz faze obuka pređe na izgradnju politika i kapaciteta za njihovo sprovođenje, sa ciljem povećanja broja žena na policijskim poslovima i uklanjanja prepreka sa kojima se one susreću u policijskoj karijeri.
 
Tatjana Vasić, konsultantkinja za pitanja rodne ravnopravnosti je istakla da je program  sproveden po švedskom modelu ,,Gender Coaching Program” , koji je prilagođen potrebama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i prilikama u kojima ostvaruje svoju ulogu.  Ovaj program je bio fokusiran na policijski rad i način na koji da se integriše princip jednakih šansi kako unutar MUP i policije tako i cilju efikasnijeg  rada policije, prepoznavanjem i adekvatnim reagovanjem na različite bezbednosne potrebe žena i muškaraca u našem društvu.

 

gender zavrsni3
 

ZAVRŠNI SEMINAR GENDER COACHING

15.- 16. novembar 2018.
gender zavrsni5
 

ZAVRŠNI SEMINAR GENDER COACHING

15.- 16. novembar 2018.
gender zavrsni4
 

ZAVRŠNI SEMINAR GENDER COACHING

15.- 16. novembar 2018.

 

Ovaj seminar predstavlja svojevrsnu završnicu nakon godinu dana rada opredeljenih rukovodilaca visokog nivoa rukovođenja Direkcije policije u cilju uvećanja njihovih znanja i razumevanja rodne ravnopravnosti, odnosno politike jednakih šansi i integracije rodne perspektive u njihov rad - i okviru delokruga rada rukovodioca tog nivoa rukovođenja, ali i u rad organizacione jedinice kojom rukovode. Ovom prilikom su polaznicima obuke dodeljeni sertifikati. Program je obuhvatio 6 rukovodilaca Direkcije Policije u ovom prvom ciklusu.
 
U okviru nastavka sprovođenja Projekta planirano je da se obuhvati još 10 rukovodilaca visokog nivoa rukovođenja - pre svega načelnika Policijskih uprava, ali i da naučene lekcije iz sprovođenja ovog programa budu integrisane u obuku za rukovodioce u MUP i stvaranje pula eksperata za sprovođenje ovakvog modela podučavanja rukovodilaca visokog nivoa rukovođenja.

.