Vesti - SPAP II

Search our Site

Saglasno Planu aktivnosti za implementaciju Projekta „Razvijanje rodne agende u MUP Repubike Srbije“ u 2018. godini, u periodu od 10. do 14. aprila 2018. godine, organizovana je i realizovana studijska poseta policiji Švedske za 8 predsavnika MUP Republike Srbije koji učestvuju u implementaciji Projekta, sa ciljem upoznavanja sa novim modelom implementacije politike rodne ravnopravnosti u policiji Švedske i razmene iskustava i primera dobre prakse radi efikasne implementacije interne politike za integraciju rodne ravnopravnosti kroz funkcije upravljanja ljudskim resursima koju je izradio MUP u saradnji sa ekspertima, u okviru realizacije ovog Projekta.

 

ssu3
 

STUDIJSKA POSETA POLICIJI ŠVEDSKE

ssu3
 

STUDIJSKA POSETA POLICIJI ŠVEDSKE

ssu3
 

STUDIJSKA POSETA POLICIJI ŠVEDSKE

 

U toku trodnevnog rada sa kolegama iz policije Švedske, predstavljeni su mogući problem i otpori sprovođenju novih politika, mogućnosti različitog pristupa u njihovom savlađivanju i prevazilaženu, kao i načini promocije novih politika i njihovog predstavljanja zaposlenima i rukovodiocima kroz sistem i kanale interne komunikacije u policiji Švedske. Razmena mišljenja, primera dobre prakse i iskustava sa kolegama iz policije Švedske koji takođe primenjuju novu politiku rodne ravnopravnosti i to kroz novi model implementacije, doprinela je razumevanju modela primene i sprovođenja novih politika, kao i prepoznavanju sopstvenih mogućnosti i uslova kako bi se odabrao najbolji model za MUP, koji je upravo u fazi impelementaciji  nove politike manifestovane u Smernicama za implementaciju mera za ostvarivanje rodne ravnopravnosti u MUP Republike Srbije kroz sistem upravljanja ljudskim resursima.

 

ssu3
 

STUDIJSKA POSETA POLICIJI ŠVEDSKE

ssu3
 

STUDIJSKA POSETA POLICIJI ŠVEDSKE

ssu3
 

STUDIJSKA POSETA POLICIJI ŠVEDSKE

 

Predstavnici MUP Republike Srbije su imali priliku da se upoznaju sa regionalnim planovima za integraciju rodne perspektive u policijski rad, koji su izrađeni na osnovu obaveze implementacije nove politike rodne ravnopravnosti koju je Vlada Kraljevine Švedske donela 2017. godine. Predstavljeni su i novi modeli podrške ženama rukovodiocima u policijskim strukturama kroz poseban sistem obuke ili edukacije za žene rukovodioce kako bi se blagovremeno i adekvatno obučile i bile konkurentne sa muškim kolegama prilikom aplikacije za rukvodeća radna mesta višeg nivoa. Uključivanjem većeg broja žena u ovaj specifičan program, treba da dovede do smanjenja disproprocije koja postoji i u policije Švedske u broju žena i muškaraca na rukovodećim pozicijama. Prikazani su i načini interne komunikacije u policiji Švedske koji podrazumevaju i korišćenje  društvenih mreža /fejsbuk, istagram/, kao i različite modele slanja poruka i informacija zaposlenima i rukovodiocima posredstvom intranet i internet sajta policije, uz učešće najviših rukovodilaca policije koji kroz intervjue ili kroz pisanu reč prezentuju stav policije o svim najznačajnim pitanjima koja se odnose na poštovanje jednakosti i uvažavanje različitosti i nultu toleranciju na rodno zasnovanu i svaku drugu diskriminaciju u policiji. Predstavnici MUP Republike Srbije imali su priliku i da posete muzej policije u Stokholmu i upoznaju se sa zanimljivom, interaktivnom muzejskom postavkom, koja dočarava ne samo istorijski razvoj policijske organizacije već i razvoj policijske reakcije na nedozvoljena ponašanja, među kojima i na krivična dela iz mržnje, rodno zasnovano nasilje - seksualno uznemiravanje i krivična dela protiv polne slobode i dr.