Vesti - SPAP II

Search our Site

Projekat “Razvijanje rodne agende u MUP Republike Srbije”, koji se trenutno sprovodi u MUP Republike Srbije kroz saradnju i podršku policije Švedske, u potpunosti je fokusiran na razvijanje i integraciju politka i procedura koje će obezbediti zadržavanje žena na policijskim poslovima kao i prevazilaženje prepreka za karijerno napredovanje žena u policiji.

Očekivani rezultat realizacije ovog Projekta jeste stvaranje formalnih i neformalnih uslova za institucionalnu integraciju rodne ravnopravnosti unutar MUP kao i integraciju rodne perspektive u rad policije, što podrazumeva da je politika jednakih mogućnosti i poštovanja različitosti sastavni deo svih poslovnih procesa, kao i donošenja odluka i postupanja u policijskom radu. To takođe znači da se davanje jednakih šansi i rodna ravnopravnost, kao i poštovanje različitosti kako unutar policije tako i prilikom reakcije na sve bezbednosne izazove, podrazumeva – odnosno da ovo nije pitanje koje se posebno razmatra i posmatra kao nešto što je nametnuto i o čemu treba naknadno voditi računa.

Od 26. do 27. aprila 2018. u Nišu je na Fakultetu za pravne i poslovne studije “dr Lazar Vrkatić” održan dvodnevni seminar za predstavnike policijskih uprava Niš i Pirot i saradnike iz područnih centara za socijalni rad, sudova, tužilaštva, zdravstvenih i drugih ustanova koje sarađuju u forenzičkom tretmanu lica mesta kod krivičnih dela.

Drugi Seminar za članove/ce Analitičke grupe održan je u Vrnjačkoj Banji  u periodu od 23. do 25. aprila 2018. godine, sa ciljem da se učesnici podsete osnovnih pojmovima /rod, pol, rodne uloge, rodni identiteti, rodna ravnopravnost/; razumeju šta je rodna perspektiva i kako se ona integriše u rad institucija; da se upoznaju sa alatima za integraciju rodne perspektive, pre svega rodnom analizom i nauče kako da je koriste u svom radu; kao i da razumeju šta je rodno zasnovana diskriminacija, kako da je prepoznaju i koje instrumente zaštite od svih tipova diskriminacije prepoznaje naš pravni sistem.