Vesti - SPAP II

Search our Site

U periodu od 13. do 16. novembra 2016. godine, za 7 predstavnika MUP Republike Srbije  odgovornih za implementaciju rodne komponente kroz funkciju upravljanja ljudskim resursima i rad policije (među kojima su bili i visoki rukovodioci i funkcioneri u MUP – državni sekretar, Jana Ljubičić, pomoćnica ministra- načelnica Sektora za ljudske resurse, Katarina Tomašević,  pomoćnik direktora policije, Zvezdan Radojković, pomoćnik načelnika Sektora za ljudske resurse, Gordana Vuković, šef Biroa direktora policije,Nemanja Bojičić), organizovana je i realizovana Studijska poseta policiji Švedske.

U Aranđelovcu je, u periodu od 31.10. do 02.11.2016. godine, realizovana Radionica pod nazivom „Uspostavljanje i primena procedura koje garantuju prevenciju i odgovor na slučajeve rodno zasnovane diskriminacije i seksualnog uznemiravanja žena i muškaraca zaposlenih u MUP“, na kojoj je izvršena kvalitativna analiza problema – neadekvanog odgovora i  neefikasnih internih mehanizama na ove slučajeve i definisanje preporuka za njihovo prevazilaženje.

U skladu sa projektom implementacije POM-a, a u cilju jačanja kapaciteta srpskog MUP-a primenom koncepta POM-a, neophodno je omogućiti efikasniji rad na analizi.