Vesti - SPAP II

Search our Site

U okviru sprovođenja Programa podrške strateškom razvoju Ministarstva unutrašnjih poslova Direkcije Policije, a u vezi Akcionog plana za pristupanje EU i preporukama datim od strane Evropske Komisije, održana je trodnevna radionica, aktivnost 6.1 "Izrada procene nacionalnog zakonodavnog okvira za uspostavljanje KOS-a” u u periodu od 23.04. do 25.04.2018. godine, u hotelu "Izvor" u Aranđelovcu.

Saglasno Planu aktivnosti za implementaciju Projekta „Razvijanje rodne agende u MUP Repubike Srbije“ u 2018. godini, u periodu od 10. do 14. aprila 2018. godine, organizovana je i realizovana studijska poseta policiji Švedske za 8 predsavnika MUP Republike Srbije koji učestvuju u implementaciji Projekta, sa ciljem upoznavanja sa novim modelom implementacije politike rodne ravnopravnosti u policiji Švedske i razmene iskustava i primera dobre prakse radi efikasne implementacije interne politike za integraciju rodne ravnopravnosti kroz funkcije upravljanja ljudskim resursima koju je izradio MUP u saradnji sa ekspertima, u okviru realizacije ovog Projekta.

U toku je realizacija drugog ciklusa programa saradnje švedske i srpske policije 2016.- 2018.  čiji je cilj da doprinese daljem razvoju policije Srbije u policijsku službu koja odgovara potrebama građana Srbije i koja je u skladu sa najboljim evropskim standardima u pogledu najviših vrednosti, strukture i metoda rada.