Vesti - SPAP II

Search our Site

Uvažavajući iskazanu potrebu sagledavanja iskustava policija u kojima mreže policajki duže i efikasnije funkcionišu sa konrektnim benefitima na položaj i ulogu žena u policiji, posebno Britanske policije, čije su rodne agende i bile uzor prilikom osmišljavanja i pripreme ovog Projekta, 24. i  25.oktobra 2016. godine je u Beogradu održana Međunarodna Konferencija o umrežavanju žena u policijama evropskih zemalja pod nazivom „Žene u policiji – značaj umrežavanja“.

U skladu sa implementacijom POM projekta u cilju poboljšanja kapaciteta srpskog MUP-a za primenu koncepta POM-a potrebna je sposobnost za efikasniji analitički rad.

Istraživanje “Mogućnosti za unapređenje položaja žena u operativnom sastavu policije u sklopu reforme sistema upravljanja ljudskim resursima u mup“