Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

IPT i konsultanti su 7. aprila 2016. godine imali inicijalni sastanak sa pomoćnikom direktora policije, nakon čega je održan sastanak sa operativnim nivoom rukovodilaca koji su razmatrali trenutnu situaciju i kapacitete MUP-a (statističke i analitičke izvore podataka) i relevantna iskustva (SOCTA i POM).

Tokom avgusta i septembra održan je niz pripremnih sastanaka sa predstavnicima Uprave policije, predstavnicima švedske policijske uprave i stručnjacima zbog diskusije o metodologiji STRA i tehničkim pitanjima, kao i o organizaciji radionice za izdradu dokumenta STRA.

Radionica je održana 22. septembra 2016. godine uz učešće predstavnika MUP-a (Uprava policije, Odeljenje za strateški menadžment i razvoj), predstavnika švedske policije, stručnjaka (međunarodnih i lokalnih) i člana IPT-a.

U novembru 2016. godine formirana je radna grupa za izradu dokumenta STRA, a metodologija za STRA je predstavljenja relevantnoj liniji predstavnika policijskog rada, standardne policije, kriminalističke policije, granične policije, saobraćajne policije i predstavnika sektora za međunarodnu saradnju i planiranje i članovi MUP-a koji su bili uključeni u SOCTA.

Radna grupa nastavila je raditi na metodologiji i analitici za izradu strateškog dokumenta uz pomoć stručnjaka( kako međunarodnih, tako i lokalnih stručnjaka), a druga radionica održana 22. i 23. decembra 2016. godine rezultirala je prvim nacrtom Strateške analize javne bezbednosti, što je dovelo do osam prioriteta u policijskom radu i do dokumenta Strateška procena. Prema dogovorenom vremenskom roku radna grupa je dovršila dokument u januaru 2017. godine.