Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

U skladu sa opštim ciljem projekta, a to je razvoj kapaciteta među ključnim zaposlenima u MUP-u u njihovoj oblasti rada, posebno u okviru komponente vezane za EU, organizovan je profesionalni EU kurs jezika.

Obavljena je tenderska procedura i škola engleskog jezika „Memphis“ izabrana je da sprovede ovaj kurs jezika za 70 predstavnika MUP-a. Trajanje kursa dogovoreno je na zajedničkom sastanku škole „Memphis“ , MUP-a i IMG-a – od 6. marta 2017. do maja 2018. godine. Nakon inicijalnog testiranja, polaznici kursa su grupisani na tri nivoa prema zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike:
C1 – dve grupe, B2 – dve grupe i B1 četiri grupe
Cilj kursa je upoznavanje sa glavnim pitanjima vezanim za EU i upoznavanje polaznika sa:
• Glavnim institucijama EU (Veće EU, Evropski Parlament i Evropska Komisija)
• Lisabonskim Ugovorom i Poveljom o osnovnim pravima
• Javnom upravom u EU, obrazovanjem, zapošljavanjem i životom u EU

 

image
 

PROFESIONALNI EU KURS JEZIKA

Oktobar 2017
image
 

PROFESIONALNI EU KURS JEZIKA

Oktobar 2017
image
 

PROFESIONALNI EU KURS JEZIKA

Oktobar 2017

 

• Bogaćenje rečnika polaznika uključujući širi spektar fraza i formalno izražavanje
• Unaprediti veštine govora polaznika kroz debatu o različitim pitanjima EU i aktivno učešće u diskusijama kroz izražavanje ličnog mišljenja i argumentovanje stavova
• Revidirati gramatičke jedinice predviđene planom i programom
• Podsticati polaznike da aktivno koriste stečena znanja i pojačavati im samopouzdanje