Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

U skladu sa opštim ciljem projekta poboljšanja razvoja kapaciteta među relevantnim zaposlenima u MUP-u u njihovoj oblasti rada, a posebno u okviru komponenti EU, od 23. do 25.januara 2018. organizovan je kurs Uvod u EU.

 

Kurs ima za cilj da odabrano osoblje MUP-a direktno ili indirektno uključi u proces harmonizacije i primenu tekovina EU. Prednosti kursa koje su relevantne za učesnike MUP-a su sledeće:

- Razumevanje procesa pregovora o pristupanju EU, a naročito delu koji se odnosi na poglavlja 23 i 24

- Razumevanje šta ovaj proces znači za promenu MUP-a i drugih vladinih struktura kao i uticaj reforme MUP-a

- Razumevanje celokupnog pregovaračkog procesa sa EU i pregovora koji se odražavaju na MUP kako bi se bolje primenile različite pravne tekovine EU u različitim oblastima rada unutar MUP-a

- Razumevanje kako da sprovedu sve aktivnosti iz sopstvene ekspertize

- Razumevanje šta treba uraditi kako bi se ispunile sve obaveze važne za proces pregovaranja o Poglavlju 24

- Razumevanje postojećih organizacionih nedostataka i potencijalnih rizika, kao i sposobnosti da daju predlog za poboljšanje

- Jačanje specifičnih administrativnih kapaciteta za buduće učešće u relevantnim radnim grupama