Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

U okviru projekta „Podrška strateškom upravljanju i razvoju kapaciteta za EU integracije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije“ tokom januara i februara 2020.godine održana su tri modula, za dve grupe učesnika obuke ,, Upravljanje ljudskim resursima – upravljanje učinkom“

 
Teme koje su obrađivane sa teorijskog i praktičnog aspekta za vreme obuka su:

• Strateški kontekst upravljanja učinkom
• Novo javno upravljanje, reforma javne uprave - Međunarodna i evropska iskustva i standardi
• Srpski sistem ocenjivanja policijskih službenika i drugih zaposlenih
• Povezivanje pojedinačnog učinka sa ciljevima organizacije i jedinice: U-model
• Definisanje odgovarajućih ciljeva organizacije i jedinica: Postavljanje čvrste osnove za upravljanje učinkom
• Pojedinačnih ciljevi, standardi učinka i procena učinka
• Razgovori o ocenjivanju: Uzajamna korist od povratnih informacija
• Rešavanje teških situacija, konflikata i pritužbi

 

performance4
 

KURS HRM UPRAVLJANJE UČINKOM
januar  2020.

performance1
 

KURS HRM UPRAVLJANJE UČINKOM
Januar  2020.

performance3
 

KURS HRM UPRAVLJANJE UČINKOM

Januar  2020.

 

Instruktori na radionicama su bili iskusni stručnjaci Stefan Fridrihs i Vladimir Vlajković.
 
Stefan Fridrihs dugo proučava javni sektor i učestvovao je u brojnim projektima o upravljanju promenama i reformi sektora ljudskih resursa javnih institucija duže od 12 godina. Vodio je nekoliko projekata u zemljama članicama EU (Hrvatska, Slovenija, Mađarska, Bugarska i Rumunija), pomažući na taj način razvoj ministarstava unutrašnjih poslova tih država. Sticao je iskustvo u Srbiji u nekoliko državnih organizacija, bio konsultant za GIZ-ove otvorene regionalne fondove (locirane u BiH) i dobro je poznat kao trener u sklopu RESPA aktivnosti.
Stefan poseduje opsežno znanje i sposobnosti u oblasti transformacije javnog sektora. Pored toga, detaljno poznaje upravljanje i razvoj ljudskim resursima i konkretne metode, kao što su analiza potreba za obukom, ocenjivanje učinka, obuka trenera i razvijanje liderstva. Pored toga, odličan je moderator i fasilitator, posebno zbog toga što poseduje iskustvo i veštine u rešavanju konflikata. Delokrug Stefana Fridrihsa je i analiza mreža i politika, kao i strateška komunikacija. Magistrirao je javnu upravu, kao i poslovnu administraciju, diplomirao je na postdiplomskim studijama iz sistemskog razmišljanja u praksi, a takođe je sertifikovani trener.
 
Vladimir Vlajković je ugledni stručnjak za reforme ljudskih resursa i javnog sektora, sa velikim iskustvom u radu u različitim okruženjima i sektorima učenja. Poseduje opsežno strateško iskustvo. Vladimir se nalazi u idealnoj poziciji da razume pritiske na kompanije da uspešno razviju i pokrenu svoje ljude u pravcu boljeg učinka. Pošto je aktivan u istraživanju, kreiranju, sprovođenju i ocenjivanju rešenja za učenje i razvoj, na praktičan način razume pitanja ljudskih resursa koja su neposredno povezana sa stvarnim životom. Vladimir je dokazani ekspert, koji je duboko uveren u prednosti koje kompanije i službe mogu imati od raznovrsnih i kompetentnih zaposlenih. Poseduje odlične sposobnosti interpersonalne komunikacije i vođenja kurseva, koje mu omogućavaju da zainteresuje i polaznike i osoblje.
Vladimir je učestvovao u brojnim projektima, u radu na funkcionalnim revizijama, mapiranju procesa i analizi poslovnih procesa, razvoju ljudskih resursa uključujući analizu poslova, opis poslova i ocenjivanju poslova, klasifikaciju radnih mesta, regrutovanje i selekciju i u projektima o platnim sistemima. Diplomirao je sa zvanjem inženjera organizacionih nauka.

 

performance2
 

KURS HRM UPRAVLJANJE UČINKOM

Januar  2020.
performance5
 

KURS HRM UPRAVLJANJE UČINKOM

Januar  2020.